Дейности

Обява за конкурс за главен асистент

Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по:

 • Научна област: 4. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА,
 • Професионално направление: 4.2. ХИМИЧЕСКИ НАУКИ,
 • Научна специалност: 01.05.14 „ЕЛЕКТРОХИМИЯ (вкл. ЕЛЕКТРОХИМИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТОКА)”.

Конкурсната позиция е обявена за да послужи на академичните нужди на Институт по водородни технологии „Св. апостол и евангелист Лука“ към СНЦ „Българско водородно общество“ и е със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник“, съгласно Закона за развитие на академичния състав в РБ (ЗРАСРБ) и Правилника за прилагането на ЗРАСРБ. Кандидатите могат да подават документи за участие на адреса на СНЦ „Българско водородно общество“ със седалище:

 • гр. София, бул. ”Климент Охридски” №: 8, в сградата на Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ), блок Б, стая №: 9,
 • пощаенски адрес: София 1164, пощенска кутия №: 92,
 • тел.: (00359 2) 81 63 428; 81 63 429; 81 63 430.

(Обнародван в Държавен Вестник, Брой 8, 23.01.2018 г.)

Tagged

Българското водородно общество (БГ Н2 Общество) спечели проект за оборудване на научно- приложни лаборатории

photo_18844

БГ Н2 Общество започна изпълнението на проект “Укрепване и развитие на капацитета на Българското водородно общество за изпълнение на успешни програми за научно-изследователска и развойна дейност чрез оборудване на научно-приложни лаборатории в областта на енергоспесяващите технологии”. Проектът е с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Целта на проекта е да се укрепи и развие капацитета на между-университетския изследователски център Българско водородно общество за изпълнението на успешни програми за научно-изследователска и развойна дейност. Финансирането е насочено  към обновяване и модернизиране на оборудването, необходимо за осъществяване на приложни изследвания в иновативната област еко и енерго-спестяващи технологии.

В новосъздадения Институт по водородни технологии „Свети апостол и евангелист ЛУКА”, към БГ Н2 Общество, се предвижда оборудването на четири нови лаборатории: „Технология на горивните елементи и енергийна ефективност”, „Електролиза и фотоелектролиза”, Неконвенционални водородни технологии” и „Учебно-квалификационна лаборатория-водородни технологии”.

Институтът по водородни технологии „Свети апостол и евангелист ЛУКА” ще изпълнява  Националната програма „Водородни технологии-водородна енергетика”, като целта на всички дейности по проекта е създаването на благоприятни условия за развитието на нови иновативни предприятия и ускорено комерсиализиране на водородните технологии в Република България.

Tagged ,

Нови книги 2014 г.

По случай на 10-годишнината на БГ Н2 Общество от издателството на Дружеството беше отпечатана   монографията „ЕЛЕКТРОХИМИЯ НА ЙОННИ СТОПИЛКИ” (автор Цвети  Цветков).

Книгата е на разположение в офиса на Обществото: 1756 София, бул.”Климент Охридски” №8, в сградата на Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ), блок Б, № 9, 39, 41, тел. 02/ 868 2036.

В момента под печат са монографиите „Нанотехнологии и наноматериали за ядрената енергетика” (Ц. Цветков и П. Генчева) и “Технология на горивните елементи” (Б. Цветков и Ц. Цветков) за целите на образователната дейност на ХТМУ и по-специално новите магистратури на Центъра по водородни технологии.

Tagged

Въведение в авангардните водородни технологии II

Българско водородно общество подготви учебна програма на Специализиран курс за учители по химия и опазване на околната среда от град София Въведение в авангардните водородни технологии”:

 • ”Водородните технологии в Европа”, академик Александър Попов;
 • „Физикохимични основи на водородната енергетика”, проф. дхн Асен Гиргинов;
 • „Технологии за съхранение и транспорт на водород”, проф. дхн Тони Спасов;
 • „Теоретични основи на технологиите за получаване на водород”, проф. дтн Георги Високов;
 • „Фотопроцеси и биопроцеси за получаване на водород”, проф. дбн Милка Кръстева;
 • ”Електрохимични процеси във водородните технологии”, проф. дхн Мартин Божинов;
 • „Технологии за получаване на водород”, проф. дтн Георги Високов;
 • „Технология на горивните елементи”, проф. д-р Константин Петров
 • „Нанотехнологии и наноматериали”, проф. дтн Цвети Цветков;
 • „Приложения на водородните технологии”, проф. дтн Георги Високов;
 • „Неконвенционални технологии за получаване на водород”, гл. ас д-р Богдан Цветков.

Програмата е утвърдена от Кмета на София и предстои изнасянето на лекциите пред учителите по химия и околна среда от 170-те училища в Столицата.

За програмата отговаря проф. дтн Георги Високов.

Tagged

VII Рамкова програма: HYDROHOUSE

За участие в 7-ма рамкова програма на европейската комисия, раздел FCH-JU през 2010 беше подготвен проекта „Водородна къща”: къщата с нулева емисия във века на водородната икономика.

В борбата срещу глобалното затопляне като единствена стабилна алтернатива се очертава развитието и използването на нови възобновяеми източници на енергия. Генерирането на енергия от новите източници се характеризира със специфичен за източника производствен дневен, сезонен и метеорологичен цикъл. Това е довело до създаването на новото екологично чисто гориво водород. Водородът се очаква да замени употребата на горива на въглеродна база, както при разпределението им, така и при транспорта и съхранението им. Енергийната икономика на бъдещето, т.е., така наречената водородна икономика, е в екологично отношение оптимална, тъй като продуктът на изгарянето на водорода е само вода.

Идеята на проекта е да бъде създадена комбинирана система за когенерация на топлина и електроенергия от възобновяеми източници (Renewable Energy Combined Heat & Power system – RE-CHP) като нова, иновативна концепция като алтернатива на нововъзнокващите когенерационни системи на топлина и енергия (Combined Heat & Power System – CHP), нещо като следваща крачка за тези системи, които вече достигат пазаря.

Крайният продукт има за цел да покаже работеща система, състояща се от един единствен модул, който е лесно да бъде транспортиран, инсталиран и поддържан, както и икономическа ефективност в обозримо бъдеще. Системата ще бъде захранвана от възобновяеми източници. С други думи, RE-CHP ще дава възможност на един крайградски дом пълна енергийна и топлинна независимост от мрежата, както и напълно безвредна за Природата.

RE-CHP има за цел също да замести съществуващата локална парна инсталация на къщата, като в някои случаи може да бъде комбинирана и с инверторна система.

Tagged , ,

Медни контейнери за ядрени отпадъци

БГ Н2 Общество изпълнява от страна на България и основния проект на Европейския съюз за изследване на корозионната устойчивост на медните контейнери за ядрени отпадъци, по дългосрочен договор (2008-2012 г.) на тема „Long-Term Interaction of Copper with Deoxygenated Aqueous Solution”.

Tagged

“Електрохимични, водородни и нанотенологии”, част 1

Курс в “АЕЦ – Козлодуй” ЕАД: 16.02.2009 г. – 06.03.2009 г.

Лектори от БГ Н2 Общество: проф. дхн Мартин Божинов, проф. дтн Георги Високов, проф. дхн Асен Гиргинов и проф. дтн Цвети Цветков, които изнесоха лекции (60 часа) в областта на върховите електрохинични, водородни и нанотехнологии пред инженери и специалисти от атомната централа.

На 06 Март 2009 г. дипломите на всички участници в курса (24 дипломи) бяха връчени от Директор “Безопастност и качество” на “АЕЦ-Козлодуй” ЕАД инж. Митко Янков и Изпълнителният директор на БГ Н2 Общество проф. дтн Цвети Цветков.

Ръководството и водещите специалисти от “АЕЦ-Козлодуй” ЕАД дадоха предложение бъдещото обучение на техните кадри, включително и новите кадри за “АЕЦ – Белене” ЕАД да бъде провеждано по специализирани магистърски програми в ХТМУ:

 • Химични технологии в ядрената енергетика;
 • Водородни технологии.
Tagged ,

Национален фонд “Научни изследвания”

“Импулсната електролиза като високоефективен метод за генериране на водородни газови смеси”

Проектът е фокусиран върху изследването на импулсна електролиза като метод за високоефективно разлагане на вода на водород и кислород, където се предполага протичането на нефарадееви процеси, които водят до ефективност по ток над 100%. Другата основна цел, с научно-приложен характер, е да се оценят горивните свойства на получаваната водородна газова смес (ВГС) като висококалорична добавка на конвенционалните горива. По предварителни данни, добавката на ВГС до 30%, води до 20% понижаване на разхода на гориво и до 70% намаляване на вредните емисии.

Координатор на проекта е Центърът по водородни технологии на ХМТУ и партньори БГ Н2 Общество и Минно-геоложки университет.

Tagged

Първа водородна газостанция

Първата стъпка към Водородната икономика

БГ Н2 Общество пое инициатива пред Кмета на град София г-жа Йорданка Фандъкова за изграждането на първата в България водородна газостанция. Това ще бъде една техологична демонстрация на водородните технологии и е необходимо условие за навлизането на първите автомобили на водорд в нашата страна.

Проекта предвижда: възобновяеми източници на електроенергия, електрохимичен генератор на водород и съхранение на водорода  под налягане.  Параметрите на генератора се предвижда да са рамките на 10-20 Nm3/h при налягане 350 bar.

Tagged

VII Рамкова програма: PERFORM 60

“Prediction of the Effects of Radiation FOr reactor pressure vessel and in-core Materials using multi-scale modelling – 60 years forseen plant lifetime”

БГ Н2 Общество изпълнява от страна на Република България основните Европейски проекти по ядрена безопасност финансирани по програмата EURATOM с ползвател „АЕЦ-Козлодуй” ЕАД. През 2010 г. БГ Н2 Общество изпълнява проект по 7-ма Рамкова Програма на ЕК FI7-232612 “Prediction of the Effects of Radiation For reactor pressure vessel and in-core Materials using multi-scale modelling – 60 years foreseen plant lifetime (PERFORM60)” с координатор Electricité de France SA. В проекта участват още 15 водещи университети, фирми и научни центрове от Франция, Белгия, Германия, Великобритания, Финландия, Чехия и Испания. През м. 11.2010 г. от Европейската комисия беше приет отчета за първата година на проекта.

В проекта, Р. България се представя от БГ Н2 Общество, а резултатите ще се ползват от “АЕЦ – Козлодуй” ЕАД. Координатор на проекта от България е Директор направление “Енергетика” на БГ Н2 Общество проф. дхн Мартин Божинов.

Tagged , ,