Дейности

Национален фонд “Научни изследвания”

“Импулсната електролиза като високоефективен метод за генериране на водородни газови смеси”

Проектът е фокусиран върху изследването на импулсна електролиза като метод за високоефективно разлагане на вода на водород и кислород, където се предполага протичането на нефарадееви процеси, които водят до ефективност по ток над 100%. Другата основна цел, с научно-приложен характер, е да се оценят горивните свойства на получаваната водородна газова смес (ВГС) като висококалорична добавка на конвенционалните горива. По предварителни данни, добавката на ВГС до 30%, води до 20% понижаване на разхода на гориво и до 70% намаляване на вредните емисии.

Координатор на проекта е Центърът по водородни технологии на ХМТУ и партньори БГ Н2 Общество и Минно-геоложки университет.

Tagged

Първа водородна газостанция

Първата стъпка към Водородната икономика

БГ Н2 Общество пое инициатива пред Кмета на град София г-жа Йорданка Фандъкова за изграждането на първата в България водородна газостанция. Това ще бъде една техологична демонстрация на водородните технологии и е необходимо условие за навлизането на първите автомобили на водорд в нашата страна.

Проекта предвижда: възобновяеми източници на електроенергия, електрохимичен генератор на водород и съхранение на водорода  под налягане.  Параметрите на генератора се предвижда да са рамките на 10-20 Nm3/h при налягане 350 bar.

Tagged

VII Рамкова програма: PERFORM 60

“Prediction of the Effects of Radiation FOr reactor pressure vessel and in-core Materials using multi-scale modelling – 60 years forseen plant lifetime”

БГ Н2 Общество изпълнява от страна на Република България основните Европейски проекти по ядрена безопасност финансирани по програмата EURATOM с ползвател „АЕЦ-Козлодуй” ЕАД. През 2010 г. БГ Н2 Общество изпълнява проект по 7-ма Рамкова Програма на ЕК FI7-232612 “Prediction of the Effects of Radiation For reactor pressure vessel and in-core Materials using multi-scale modelling – 60 years foreseen plant lifetime (PERFORM60)” с координатор Electricité de France SA. В проекта участват още 15 водещи университети, фирми и научни центрове от Франция, Белгия, Германия, Великобритания, Финландия, Чехия и Испания. През м. 11.2010 г. от Европейската комисия беше приет отчета за първата година на проекта.

В проекта, Р. България се представя от БГ Н2 Общество, а резултатите ще се ползват от “АЕЦ – Козлодуй” ЕАД. Координатор на проекта от България е Директор направление “Енергетика” на БГ Н2 Общество проф. дхн Мартин Божинов.

Tagged , ,

Проект по VI Рамкова програма.Проектът е внедрен в “АЕЦ-Козлодуй” ЕАД.

“ANTIOXI – A deterministic model for corrosion and activity incorporation in nuclear power plants”

Изпълнители на проекта бяха Технически изследователски център на Финландия (VTT), фирмата ALARA Engineering – Швеция и от Република България  БГ Н2 Общество. VTT и БГ Н2 Общество имат дългогодишни научни  интереси в моделирането на поведението на оксидни филми върху метали и сплави в различни условия, а ALARA има дългогодишен опит в наблюденията на атомни реактори и измерване на радиоактивността.

Основната цел на проекта ANTIOXI беше да създаде детерминизтичен модел за предвиждане на корозията на материалите в първи охлаждащ контур на ядрени реактори. Този модел  помага значително количествено да се оцени състоянието на материалите в действащи и бъдещи ядрени реактори в Европа.

Проектът е внедрен успешно в „АЕЦ – Козлодуй” ЕАД.

Сайт на проекта
Tagged , ,

Национална програма за научни изследвания

“Водородни технологии – водородна икономика”

Въз основа на Рамков договор за стратегическо сътрудничество между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма с БГ Н2 Общество  беше подготвена Национална програма за научни изследвания „Водородни технологии-водородна икономика”.

В Националната програма участват следните научни организации: Химико-Tехнологичен и Металургичен Университет-Център по водородни технологии, Българска Академия на Науките-Институт по Електрохимия и Енергийни Системи, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”- Химически факултет и Минно геоложки университет “Св. Иван Рилски”.

Пълен текст
Tagged

Въведение в авангардните водородни технологии

Курс за обучение на преподавателите по Химия и околна среда от природоматематическите гимназии в България.

Курсът се проведе в периода 10.2004 до 03.2005 г. под патронажа и с финансовата подкрепа на Министъра на околната среда и водите г-жа Долорес Арсенова. Лектори в курса бяха академик Ал. Попов, проф. Г. Високов, проф. А. Гиргинов, проф. М. Кръстева, проф. Ц. Цветков, доц. И. Каназирски и др.

Първият етап от курса, включваше лекции, втория етап – дистанционно обучение в рамките на шест месеца и третия – показни уроци, изнесени от  участващи в курса учители.

Tagged

Нови магистърски програми

ЦЕНТЪРА ПО ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ на Химикотехнологичен и металургичен университет, съвместно с БГ Н2 Общество вече трета година обучават по високотехнологичните магистърски програми “ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ” и “ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ В ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА”.

Магистърските програми започнаха от учебната 2009/10 учебна година и протичан нормално и досега. През 2011 година се дипломираха първите магистри в Центъра по водородни технологии.

В края на септември 2011 г. започва записването за държавната поръчка на магистратурите ”ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ” и “ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ В ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА” за учебната 2011/2012 учебна година. Документите за кандидатстване се приемат в канцеларията на Учебения отдел на ХТМУ, София 1756, бул. Кл. Охридски №8, сграда А. Необходими документи за кандидатстване: заявление (от книжарницата на сградата) и диплома за висше образование.

Tagged ,