Събития на БГ Н2

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БГ Н2 ОБЩЕСТВО”

С настоящата покана УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „БГ H2 Общество”, гр. София, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 29, ал. 1 от Устава на сдружението свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО, което ще се проведе на 14.02.2019 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. „Климент Охридски” 8, при следния дневен ред:

 1. Освобождаване от длъжност и от отговорност досегашните членове на Управителния съвет поради изтичане на мандата им.Проект на решение – Общото събрание освобождава досегашните членове на Управителния съвет от длъжност и от отговорност поради изтичане на мандата им.
 2. Избор на нови членове на Управителния съвет.Проект на решение – Общото събрание избира членове на Управителния съвет с мандат за срок от 5 години.
 3. Разни.

При липса на кворум следващото заседание ще се проведе на 14.02.2019 г. в 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред на събранието ще бъдат на разположение на членовете на Общото събрание на адреса на управление на сдружението, находящ се в гр. София, бул. „Климент Охридски” №8.

Председател на УС:

(Александър Попов)

 

15 години от създаването на Българско водородно общество

На светлия празник „Св. Лука“  18 октомври 2018 г. беше чествано

15 години от създаването на националния между-университетски учебно- изследователски център  БГ Н2 Общество, член на Европейската водородна асоциация. 

Тържеството беше проведено в Информационно-библиотечния център на ХТМУ. Мероприятието беше открито от проф. дтн Цвети Цветков –Директор на Института по водородни технологии „Св. апостол и евангелист Лука“.

Приветствия поднесоха учредителите: Ректорът на ХТМУ проф. д-р инж. Митко Георгиев и Директорът на ИЕЕС-БАН проф. дхн Евелина Славчева, Председател на ОС на БАН.

За дейността на БГ Н2 Общество през годините разказаха проф. дтн Цвети Цветков и проф. дхн Мартин Божинов- Изпълнителен директор „Енергетика и околна среда“.

На тържеството присъстваха доц. д-р Борислав Великов Председател на 39-тото Народно събрание на Р България, д-р Константин Тренчев- Почетен Председател на КТ „Подкрепа“, представители на Министерство на отбраната, водещи професори от институти на БАН, ХТМУ и техническите университети.

В чест на 15- годишнината бяха удостоени с награди учредители, почетни членове на БГ Н2 Общество, учени и бизнесмени с голям принос за популяризиране и реализиране на водородните технологии.

Бяха представени и последните монографии на издателството на БГ Н2 Общество:

 • Седем десетилетия електрохимия, авторска монография “Електрохимия на йонни стопилки”, Цвети Цветков;
 • “Водородни технологии, хибридни системи и горивни елементи”, Цвети Цветков и Богдан Цветков;
 • “Нанотехнологии и наноматериали за енергетиката”, Цвети Цветков и Петя Генчева.

Тържественото честване беше съпроводено с музикална програма и коктейл.

IMG_1770 IMG_1776 IMG_1778 IMG_1781 IMG_1785 IMG_1788 IMG_1789 IMG_1790 IMG_1791 IMG_1800 IMG_1808 IMG_1811 IMG_1815 IMG_1817 IMG_1826 IMG_1827 IMG_1828 IMG_1831 IMG_1837 IMG_1840 IMG_1842

Тържествено честване

site-15 years

Тържествено честване на 15-годишнината от създаването на Българското водородно общество (БГ Н2 Общество) учредено през 2003 год. от Министерство на отбраната на Република България, Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ)и Институт по електрохимия и енергийни системи на БАН.

Място, дата и час на провеждане

На светлия празник „ Св. Лука“ 18 октомври 2018 г. от 17 ч. в Библиотечно-информационния център на ХТМУ, бул. Кл. Охридски №8, София 1756, квартал Дървеница-Студенски град.

Честването е в рамките на мероприятията по случай 65-годишнината на съучредителя ХТМУ. От 18 часа същия ден ще се проведе и официално откриване на Института по водородни технологии „Свети апостол и евангелист ЛУКА“.

Програма:

 1. 17 ч. Откриване: Академик Александър Попов
 2. Приветствие: проф. д-р инж. Митко Георгиев, Ректор на ХТМУ
 3. Приветствие: проф. дхн Евелина Славчева, Директор на Института по електрохимия и енергийни системи и Председател на ОС на БАН
 4. Презентация: 15 години водородни технологии: проф. дтн Цвети Цветков
 5. Награждаване на учредители, почетни членове на БГ Н2 Общество, учени и бизнесмени с голям принос за популяризиране и реализиране на водородните технологии.
 6. 18 ч. Официално откриване на Института по водородни технологии „Свети апостол и евангелист ЛУКА“.
 7. Представяне на последните монографии на издателството на БГ Н2 Общество.
 8. Музикална програма – коктейл.

 

Общо събрание на БГ Н2 Общество за 2017

На 11 май 2017 г., в 11 ч., в гр. София, бул. “Климент Охридски” № 8, в ЦВТ на ХТМУ, сграда Б, Зала №39 се проведе заседание на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел БГ Н2 ОБЩЕСТВО.

За председател на събранието бе избран проф. дтн Цвети Цветков Изпълнителен директор на Сдружението, а за секретар-протоколист бе избран проф. дхн Асен Гиргинов.

На събранието беше приет отчета за дейността на сдружението за 2016 г., представен от Председателят на БГ Н2 Общество, академик Александър Попов.

Беше приет и финансовия отчет на сдружението за 2016 г. представен от главния счетоводител г-жа Д. Димитрова.

Протокол от заседанието на Общото събрание.

Нови книги 2017 г.

По случай 15-годишнината на БГ Н2 Общество беше отпечатана, от издателството на Дружеството, монографията

„ВОДОРОДНА ЕНЕРГЕТИКА, ХИБРИДНИ СИСТЕМИ И ГОРИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

600 стр. (автори Цвети Цветков и Богдан Цветков).

Книгата е на разположение в офиса на Обществото: София, бул.”Климент Охридски” №8, в сградата на Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ), сграда Б, №9, 39 и 41. 

Софийски електрохимични дни 2012

Софийски електрохимични дни 2012

Българското водородно общество (БГ Н2 Общество) беше съорганизатор на Четвъртата национална конференция с международно участиеСофийски  електрохимични дни”, която се проведе от 10 до 13 декември 2012 г. в Института по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски” (ИЕЕС-БАН).

Министърът на Икономиката, енергетиката и туризма г-н Делян Добрев откри юбилейната изложба „Пет десетилетия върхови постижения („Five Decades of Excellence”) по случай 45 години от основаването на Института по електрохимия и енергийни системи и 90 години от рождението на Академик Евгени Будевски.

На официалното откриване присъстваха акад. Стефан Воденичаров – Председател на БАН, акад. Александър Попов – Председател на УС на БГ Н2 Общество и на Научния съвет на ИЕЕС-БАН, проф. д-р Любен Тотев – Ректор на Минно-геоложкия университет „Св.Иван Рилски”, проф. дхн Дария Владикова – Директор на  ИЕЕС-БАН, проф. дхн Весела Цакова – Директор на Института по физикохимия – БАН, проф. дхн Здравко Стойнов – Председател на Българското електрохимично дружество и на Бизнес съвета на БГ Н2 Общество, д-р Константин Тренчев – Президент на Конфедерацията на труда „Подкрепа”, проф. д-р Франо Барбир – Президент на Хърватската водородна асоциация, проф. д-р Перица Паунович – Президент на Македонската водородна асоциация, проф. дтн Цвети Цветков – Изпълнителен директор на БГ Н2 Общество, проф. д-р Александър Димитров – Декан на Химикотехнологичния факултет на Университета в Скопие, Македония и други видни представители на електрохимичната наука.

В конференцията участваха над 80 български и 20 чуждестранни учени, както и фирми, работещи в областта на приложната електрохимия и електрохимична апаратура. В изложбата участва с действащ модел на изобретение в областта на водородните технологии, в съавторство с инж. Борислав Борисов и д-р Константин Тренчев.

Конференцията завърши с коктейл, по време на който бяха връчени плакети и грамоти на учени допринесли за развитието на ИЕЕС-БАН. На тържеството присъства и съпругата на Академик Евгени Будевски – Лили Будевска.

Разгледайте брошурата: [book id='1' /]

Фотогалерия от събитието:

Първият български водороден автомобил 2011

През 2010 година Техническият университет (ТУ)-София и Българското водородно общество (БГ Н2 Общество) започнаха компановането на първият български автомобил захранван от водород на база горивни елементи.

Електромобилът конструиран от екип на ТУ беше съоръжен със стек от горивни елементи. Енергията за задвижване на електромобила беше съхранена не в акумулатори, а за пръв път в България под формата на водород. Първите изпитания на автомобила започнаха в началото на 2011 г., а стека от горивни елементи, внос от Китай,  беше стартиран един месец преди международното състезание      SHELL ECO-MARATHON.

През месец май 2011 г. в град Lausitz, Germany се проведе традиционното състезание SHELL ECO-MARATHON в което участваха над 3000 участници от целия свят.

Първият български водороден  автомобил на основата на горивни елементи и пуснат в експлоатация от Техническият университет -София и БГ Н2 Общество се класира на ПРИЗОВОТО ЧЕТВЪРТО МЯСТО, пред хиляди участници от целия свят.

Развитието на проекта на напълно нов и автономен водороден автомобил  продължава и в момента. С новият автомобил, проект 2012 г., Техническият университет – София и БГ Н2 Общество ще участват в нови световни надпревари.

Tagged

Общо събрание на БГ Н2 Общество за 2011

На 27.10.2011 г. се проведе Общо събрание (ОС) на БГ Н2 Общество.

На ОС  бяха приети важни промени в устава с цел  синхронизиране с Европейското законодателство.Промените изготвени от адвокат  Стефания Петрова бяха докладвани от проф.  Мартин Божинов -член на УС.

На събранието беше приет отчета за дейността на сдружението за период: октомври 2010 – октомври 2011, представен от Председателят на БГ Н2 Общество, академик Александър Попов. Резюме на отчета

Главният секретар на БГ Н2 Общество проф. Цвети Цветков представи финансовия отчет на сдружението за деветмесечието на 2011, подготвен от Главният счетоводител на дружеството.

 Новият устав, отчетът за дейността и финансовият отчет на БГ Н2 Общество бяха приети с пълно мнозинство от присъстващите членове на ОС.

 На заседанието на Общото събрание присъстваха и следните почетни членове на БГ Н2 Общество:

 • Доц. д-р Кирил Станулов, Ректор на ХТМУ 2003-2007 г.;
 • Доц. д-р Борис Стефанов, Ректор на ХТМУ 2007-2011 г.;
 • Г-н Румен Борисов, Парламентарен секретар на Министерство на отбраната на Р.България 2001-2005 г.

След ОС се проведе заседание на Управителният съвет на сдружението.  На него за  Изпълнителен директор беше избран членът на УС проф. Цвети Цветков. Протокол на УС от 27.10.2011 г.

В тържествена част от заседанието на ОС с диплом за „Почетен член” на БГ Н2 Общество беше  награден  ректорът на  ХТМУ доц. д-р инж. Митко Георгиев.

БГ Н2 Общество член на N.ERGHY Group

На последното Общо събрание на Европейския изследователски консорциум по водородни технологии, проведено на 18 май 2011 г. в Берлин, Германия, БГ Н2 Общество беше прието за редовен член на N.ERGHY Group. Това членство ще увеличи значително възможностите на научните центрове в България, работещи в областта на водородните технологии и членове на БГ Н2 Общество, за успешното им участие в програмите на Европейския съюз по 7-ма Рамкова програма на ЕС, в раздела Горивни елементи и водород.

N.ERGHY Group е изследователския консорциум на Съвместната индустриално-частна инициатива в рамките на 7-ма рамкова програма на ЕС, който се занимава с формулирането на програмите за финансиране на проекти в областта на водородните технологии. Друг елемент от тази инициатива е Европейския индустриален консорциум по водородни технологии NEW-IG, който отговаря за финансирането на проектите.

Семинар на Европейския парламент

Българско водородно общество взе участие в семинара на Европейския парламент “Водородът: горивото на бъдещата европейска енергетика и мобилност”.

На семинара беше представена пред членовете на Парламента дейността на БГ Н2 Общество, както и научната дейност в Р. България в областта на водородните технологии. На семинара имаше също презентации на Еврокомисари, директора на JTI инициятивата по горивни елементи и водород и други организации свързани с водородните технологии като NOW, HyRaMP, EHA и др.

Още от сайта на EHA »