Водородни технологии

Еврокомисарят Algirdes Semata обяви € 20 данък върху въглерода


Страните  членки на ЕС трудно осъзнаха необходимостта от създаването на  данък върху въглерода. На 13 април Комисарят по данъчната политика на ЕС очерта плановете за проект за нова директива. Проектът за данъка върху въглерода се базира на интензитета на енергията като гориво, а не на обем и ще освободи горивата, произведени от биомаса и електроенергия, които вече са обложени с данъци съгласно режима на ETS.

Преработената директива за енергийно данъчно облагане ще позволи на държавите-членки да направят най-доброто за използване на данъчното облагане и предлага разделянето на минималните данъчни ставки на две части:
• Първата би могло да се основава на емисиите на CO2 на енергийния продукт, и ще бъде определен на € 20 за тон CO2.
• Другите ще се основават на енергийното съдържание, т.е. на реалната енергия, която  даден продукт произвежда  измерена в Гигаджаули (GJ). Минималната данъчна ставка ще бъде определена на € 9.6/GJ за моторни горива, и € 0.15/GJ на гориво за отопление. Това ще важи за всички горива, използвани за транспорт и отопление.

Това предложение ще окаже положително влияние за възобновяемите енергийни източници и насърчаване на потреблението на енергийни източници, излъчващи по-малко CO2. В момента най-замърсяващите енергийни източници, парадоксално, най-малко се облагат с данъци. Напротив, биогоривата са сред най-сериозно натоварените източници на енергия, независимо от ангажимента на ЕС за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в транспорта. Новото предложение ще премахне тези несъответствия. Като социален аспект,  се взима в предвид възможността домакинствата на държавите-членки да бъдат напълно независими от други източници на енергия, която е употребявана в домакинствата.
Дългият преходен период (до 2023) ще даде възможност на отрасъла да се адаптира към новата структура, за пълно привеждане в съответствие на данъчното облагане на енергията.
В  предишни дискусии на Европейската водородна асоциация (ЕВА) с Комисията е обсъждано, че плановете за новият данък за въглерода могат да ускорят въвеждането на водорода. ЕВА ще разгледа и плановете на Комисията за използването на водорода като гориво.

 

Етикети: . Постоянна връзка