Управление

БГ Н2 Общество е национален координатор в областта на водородните технологии и работи по утвърдената на 17 февруари 2004г. организационно-управленска структура.

Общо събрание

Върховен орган на СДРУЖЕНИЕТО е Общото събрание.

Правото на членство в ОС се определя както следва: всички членове на Сдружението са членове на Общото събрание; юридическите лица, обединени в Бизнес съвета, имат право на един член в ОС, който е Председателя на Бизнес съвета; физическите лица, обединени в Научния съвет, имат право на един член в ОС, който е председателя на Научния съвет.

последно заседание»

Управителен съвет

Всеки член на УС отговаря за определена Постоянна тематична комисия и има право да бъде основен докладчик по въпроси от своята професионална сфера в Консултативно- координационния съвет (ККС) Дружеството.

последно заседание»

Председател на Управителния съвет:

академик АЛЕКСАНДЪР КРУМОВ ПОПОВ, Българска академия на науките;

Изпълнителен директор:

проф. дтн ЦВЕТИ БОГДАНОВ ЦВЕТКОВ, Директор на Института по водородни технологии “Свети апостол и евангелист ЛУКА”.

Ръководители на направления:

  • Директор “Енергетика”: проф. дхн Мартин Божинов – ХТМУ;
  • Директор “Образование”: Директор “Околна среда”: проф. д-р Любен Тотев – МГУ;
  • Директор “Отбрана и сигурност”: проф. д-р Митко Георгиев-ХТМУ.

    .

Консултативно-координационен съвет

ККС е помощен орган на обществени начала за консултации, координация и съвместни действия на БГ Н2 Общество с президентството, парламента, правителството, министерствата, ведомствата, БАН, университети и научни организации, с Европейската водородна асоциация, Европейския изследователски консорциум по водородни технологии и НАТО.  Състав на съвета: Председателя на УС и Изпълнителния директор на БГ Н2 Общество, вицепрезидента на Република България, зам.-председател на Народното събрание, вицепремиер, министри и ръководителите на  ХТМУ и БАН.