Управление

Всеки член на УС отговаря за определена Постоянна тематична комисия и има право да бъде основен докладчик по въпроси от своята професионална сфера в Консултативно-координационния съвет (ККС) на Дружеството.

Председател на Управителния съвет:

академик дхн АЛЕКСАНДЪР КРУМОВ ПОПОВ, Българска академия на науките;

Главен изпълнителен директор:

проф. дтн ЦВЕТИ БОГДАНОВ ЦВЕТКОВ, Директор на Института по водородни технологии “Свети апостол и евангелист ЛУКА”.

Директори на направления:

  • Изпълнителен директор „Енергетика и околна среда“: проф. дхн Мартин Славчев Божинов – ХТМУ;
  • Изпълнителен директор “Отбрана и сигурност”: доц. д-р Петя Василева Генчева- МО/МГУ, София.

Протокол от последното Общо събрание на Сдружението (11 май 2017 г.)