Дейности

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 2018

ЦЕНТЪРА ПО ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ на Химикотехнологичен и металургичен университет, съвместно с БГ Н2 Общество, вече осма година се обучават студенти по високотехнологичните магистърски програми “ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ” и “ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ В ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА”.

Магистърските програми започнаха от учебната 2009/10 учебна година. През 2011 година се дипломираха първите магистри в Центъра по водородни технологии.

В края на септември 2018 г. започва записването за държавната поръчка на магистратурите ”ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ” и “ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ В ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА” за учебната 2018/2019 учебна година. Документите за кандидатстване се приемат в канцеларията на Учебения отдел на ХТМУ, София 1756, бул. Кл. Охридски №8, сграда А. Необходими документи за кандидатстване: заявление (от книжарницата на сградата) и диплома за висше образование.

АЕЦ-Козлодуй

Като част от Националната програма „Водородни технологии-водородна икономика” през месец май 2017 г. започна изпълнението на проект № 872000008 „Оптимизация на процесите, свързани с генериране и утилизация на водород в централи с реактор тип ВВЕР”, а през месец февруари 2018 г. започна изпълнението на проект № 882000006 „Разработка на идеен проект и технико-икономически анализ на автономен изравнителен комплекс на основа електролизен водород“. Двата проекта се изпълняват за нуждите на „АЕЦ-Козлодуй“ ЕАД.

БГ Н2 Общество изпълнява пет годишен Рамков договор №865000003/18.10.2016 с „АЕЦ-Козлодуй“ ЕАД. От месец февруари 2018 г. започна изпълнението на основни договори по ядрена безопасност в полза на „АЕЦ-Козлодуй“ ЕАД:

 • „Експериментално характеризиране и моделиране на корозионните процеси на вътрекорпусни материали във ВВЕР централи“;
 • „Експериментално характеризиране и моделиране на процесите на корозионна ерозия и отлагане на шлам в парогенераторите на ВВЕР централи“.

Обява за конкурс за главен асистент

Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по:

 • Научна област: 4. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА,
 • Професионално направление: 4.2. ХИМИЧЕСКИ НАУКИ,
 • Научна специалност: 01.05.14 „ЕЛЕКТРОХИМИЯ (вкл. ЕЛЕКТРОХИМИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТОКА)”.

Конкурсната позиция е обявена за да послужи на академичните нужди на Институт по водородни технологии „Св. апостол и евангелист Лука“ към СНЦ „Българско водородно общество“ и е със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник“, съгласно Закона за развитие на академичния състав в РБ (ЗРАСРБ) и Правилника за прилагането на ЗРАСРБ. Кандидатите могат да подават документи за участие на адреса на СНЦ „Българско водородно общество“ със седалище:

 • гр. София, бул. ”Климент Охридски” №: 8, в сградата на Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ), блок Б, стая №: 9,
 • пощаенски адрес: София 1164, пощенска кутия №: 92,
 • тел.: (00359 2) 81 63 428; 81 63 429; 81 63 430.

(Обнародван в Държавен Вестник, Брой 8, 23.01.2018 г.)

Tagged

Отчет за дейността на БГ Н2 Общество за 2016г.

Р е з ю м е

Сдружение Българско водородно общество (БГ Н2 Общество) е национално дружество с основна цел въвеждането на „Зелената енергия“ в Република България, чрез ускорено внедряването на върховите за световната наука водородни технологии и адаптирането им в образователната система. БГ Н2 ОБЩЕСТВО е учредено през 2003 година от Министерство на отбраната на Република България, Химикотехнологичен и металургичен университет  и Българската академия на науките – ИЕЕС.

БГ Н2 Общество е между-университетски изследователски център обединяващ: Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ), Софийски унивирситет “Св.Климент Охридски” – Факултет Химия и фармация (СУ-ФХФ), Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” (МГУ) и Института по електрохимия и енергийни системи на Българската академия на науките (ИЕЕС-БАН). От 2004 г. Дружеството  е член на Европейската водородна асоциация (ЕНАwww.h2euro.org).

Национална и международна стратегия

БГ Н2 Общество е   изследователски център, който работи по основните направления на Националната програма за научни изследвания „Водородни технологии – Водородна икономика”. Негови основни дейности са научни изследвания в областта на: горивни елементи, материали за водородната енергетика, разработване на съвременни методи за получаване на водород, методи за неговото  съхранение и транспорт както и  утилизацията му.  БГ Н2 Общество продължава да обучава магистри и докторанти  по специалността „Водородни технологии”. БГ Н2 Общество е национално дружество с основна цел  ускорено внедряване на върховите за световната наука водородни технологии, въвеждането им в образованието и е признато от Европейската комисия (ЕК) като изпълнител на редица международни и национални проекти.

Общественополезни цели на сдружението

Асоциира и координира работата на всички национални, държавни, обществени и частни български научноизследователски и развойно- внедрителски организации, работещи в областта на водородните технологии, с Европейската водородна асоциация и с други сродни организации по света. Консултира и съветва висшите държавни органи и институции, с цел ускорено внедряване на върховите постижения на научно-техническия прогрес и по-конкретно за въвеждане на водородни технологии в отбраната и сигурността, в националната икономика и в бита на населението. Осъществява връзки в областта на водородните технологии между обществени, частни и държавни структури на Република България със страни от цял свят. Подпомага въвеждането    на    по-чисти     енергии    и технологични    процеси,    в    полза  на   интересите    на гражданите,    чрез   поощряване   разработването   и    употребата   на водородни     технологии     в     България. Информира българското население, за предимствата и ползите от приложението на водорода като алтернативен, по-чист и икономически по-ефективен източник на енергия. Популяризира  водородните технологии, посредством запознаване на гражданите със световния опит в тази сфера.

През изминалите години БГ Н2 ОБЩЕСТВО се утвърди като независимо, неправителствено формирование, което същевременно е стратегически партньор на Парламента, Президента и Правителството на Р. България в областта на водородните технологии. Сдружението е ключов партньор с Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерство на околната среда и водите, Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката, Министерство на образованието и науката, Министерство на земеделието и храните, Българска академия на науките, Химикотехнологичен и металургичен университет, Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски“, „АЕЦ – Козлодуй” ЕАД, корпорации и фирми от сферата на публично – частното партньорство.

ОТЧЕТ

През отчетния период календарната 2016 г. основната дейност на БГ Н2 ОБЩЕСТВО би могла да бъде обобщена както следва:

 1. Приоритетна задача на БГ Н2 Общество е стартиране на актуализираната Национална програма за научни изследвания „Водородни технологии-водородна икономика“. С писмо до БГ Н2 Общество Заместник Министър председателят на Република България г-н Томислав Дончев високо оценява, от името на Правителството актуализираната Национална програма „Водородни технологии- водородна икономика” и определя като водещо по изпълнението на програмата Министерството на енергетиката. В момента текат процедури за подготовка на Решение на Министерския съвет за Националната програма.Националната програма е предвидено да се изпълнява от ИНСТИТУТА ПО ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ „Св. апостол и евангелист ЛУКА” и лаборатории от ИЕЕС на Българска академия на науките, Факултета по химия и фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Центъра по водородни технологии на Химикотехнологичен и металургичен университет и Лаборатории на Минно- геоложки университет „Св. Иван Рилски”.
 2. За обучение на магистри по специалността „Водородни технологии” и „Химични технологии в ядрената енергетика” успешно продължава да функционира Център по водородни технологии към Химикотехнологичения и металургичен университет с Директор проф. дхн Мартин Божинов. Глобалната политика на центъра се определя от Съвет по водородни технологии, който се ръководи от Ректора на ХТМУ проф. д-р Митко Георгиев и в който участват Ректорът на МГУ „Св. Иван Рилски проф. д-р Любен Тотев, чл. кор. дхн Тони Спасов –от Факултета по химия и фармация на СУ, проф. дтн Цвети Цветков и акад. Александър Попов. Вече се дипломираха шест випуска магистри, които се реализираха предимно в „АЕЦ-Козлодуй” ЕАД и институти на БАН.
 3. И през 2016 г. БГ Н2 Общество продължава да изпълнява от страна на България и основния проект на Европейския съюз за изследване на корозионната устойчивост на медните контейнери за съхранение на ядрени отпадъци, по поредица от договори (2010- 2017 г.) ръководени от проф. дхн Мартин Божинов, на тема Long-Term Interaction of Copper with Deoxygenated Aqueous Solution”.
 4. Стартира и проектът „Преустройство на котелното стопанство на млекопреработвателно предприятие на „Родопея-Белев” ЕООД в гр. Смолян“. Целта на проекта е на основа внедряване на иновативни генератори на оксиводородни газови смеси да се намали значително разхода на конвенционални горива на предприятието”.
 5. И през 2016 г. БГ Н2 Общество продължи експлоатацията на високотехнологичните лаборатории оборудвани по проект на Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” по процедурата „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”, по иновативна ост „Развитие на икономиката, базирана на знанието и на иновационните дейности”.
  Бяха пуснати в експлоатация четири лаборатории за приложни изследвания: Горивни елементи и енергийна ефективност, Електролиза и фотоелектролиза, Неконвенционални водородни технологии и две Учебно-квалификационна лаборатория, в които се провеждат вече трета година занятия със студенти магистри и докторанти. Високотехнологичните материални активи на ИНСТИТУТА ПО ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ „Св. апостол и евангелист ЛУКА” на БГ Н2 Общество бяха предадени в националната база данни за иновативна инфраструктура на Министерството на образованието и науката и могат да бъдат използвани и от други научни организации работещи в областта на водородните технологии.
 6. През 2016 г. БГ Н2 Общество подписа нов пет годишен рамков договор за технологично развитие и подобряване на ядрената безопасност с „АЕЦ-Козлодуй” ЕАД.
 7. В момента е утвърдено техническото задание и тече процедура по подписване на договор за идпълнението на проект „Оптимизация на процесите на генериране и утилизация на водород във ВВЕР централи“. Целта на проекта е създаване и реализиране на високотехнологични процеси на генериране и утализация на електролизен водород в „АЕЦ-Козлодуй“ ЕАД, чрез въвеждане в експлоатация на ново поколение РЕМ електролизери. Ще се създадат възможности свръхпроизведеният водород да се съхранява ефективно в модерно водородно стопанство.Съгласно План програмата на рамковия договор на БГ Н2 Общество с „АЕЦ-Козлодуй“ ЕАД предстои стартирането на следните проекти:
  • Разработване на автономен изравнителен комплекс на основа електролизен водород. Целта на проекта е създаване на високо ефективен автономен, изравнителен комплекс на основата на електролизно получен водород в „АЕЦ-Козлодуй“ ЕАД и превръщането му обратно в електричество на основа на станции от горивни елементи и турбини на водородни газови смеси.
  • Експериментално изследване и моделиране на корозионните процеси на циркониеви сплави като вътрекорпусни материали във ВВЕР централи.
   Очакван резултат от проекта е детерминистичен кинетичен модел на корозия и наводородяване на циркониеви сплави като обвивки на горивото и вътрекорпусни материали на ВВЕР централи.
  • Експериментално характеризиране и моделиране на процесите на корозионна ерозия и отлагане на шлам в парогенераторите на ядрени централи. Очакван резултат от проекта разработен, валидиран и верифициран софтуерен пакет за предвиждане на корозионната ерозия и степента на шламообразуване/консолидация във втори контур на ядрени централи.
 8. 8. БГ Н2 Общество участва като партньор и в Центъра за компетентност ХИТМОБИЛ „Технолигии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“.Проектът участва в конкурс на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, с водеща организация ИЕЕС-БАН. В Центъра като партньори участват още ЮЗУ „Неофит Рилски“- Благоевград и други институти и структури на БАН: ИП, ИОНХ, ИИХ, ИК, ЕЦИ, а като асоциираните партньори са привлечени DLR, ITAE, AMG Technology.
 9. Образователна, издателска и научна дейностЗа отчетния период дейността на БГ Н2 Общество в областта на образованието се изразяваше основно в следното:
  • Изнасяне на научни доклади от членовете на БГ Н2 Общество пред различни международни и национални научни форуми.
  • Публикуване на материали във връзка с конвенционалните и неконвенционалните водородни технологии.
  • Издателството на БГ Н2 Общество през 2016 г. подготви за печат монографията „Водородна енергетика, хибридни системи и горивни елементи” .

Към научната дейност на БГ Н2 Общество може да бъде отчетено и участието на членове на БГ Н2 Общество в редица конференции, семинари, работни срещи, проведени в България и в чужбина. За този период бе извършена и широка публикациона дейност. Списък на последните научни трудове на членовете на БГ Н2 Общество е представен в, като бяха забелязани над 350 позовавания на работи на членове на БГ Н2 Общество в световната научна литература.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БГ Н2 Общество: академик дхн Александър Попов

Българското водородно общество (БГ Н2 Общество) спечели проект за оборудване на научно- приложни лаборатории

photo_18844

БГ Н2 Общество започна изпълнението на проект “Укрепване и развитие на капацитета на Българското водородно общество за изпълнение на успешни програми за научно-изследователска и развойна дейност чрез оборудване на научно-приложни лаборатории в областта на енергоспесяващите технологии”. Проектът е с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Целта на проекта е да се укрепи и развие капацитета на между-университетския изследователски център Българско водородно общество за изпълнението на успешни програми за научно-изследователска и развойна дейност. Финансирането е насочено  към обновяване и модернизиране на оборудването, необходимо за осъществяване на приложни изследвания в иновативната област еко и енерго-спестяващи технологии.

В новосъздадения Институт по водородни технологии „Свети апостол и евангелист ЛУКА”, към БГ Н2 Общество, се предвижда оборудването на четири нови лаборатории: „Технология на горивните елементи и енергийна ефективност”, „Електролиза и фотоелектролиза”, Неконвенционални водородни технологии” и „Учебно-квалификационна лаборатория-водородни технологии”.

Институтът по водородни технологии „Свети апостол и евангелист ЛУКА” ще изпълнява  Националната програма „Водородни технологии-водородна енергетика”, като целта на всички дейности по проекта е създаването на благоприятни условия за развитието на нови иновативни предприятия и ускорено комерсиализиране на водородните технологии в Република България.

Tagged ,

Нови книги 2014 г.

По случай на 10-годишнината на БГ Н2 Общество от издателството на Дружеството беше отпечатана   монографията „ЕЛЕКТРОХИМИЯ НА ЙОННИ СТОПИЛКИ” (автор Цвети  Цветков).

Книгата е на разположение в офиса на Обществото: 1756 София, бул.”Климент Охридски” №8, в сградата на Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ), блок Б, № 9, 39, 41, тел. 02/ 868 2036.

В момента под печат са монографиите „Нанотехнологии и наноматериали за ядрената енергетика” (Ц. Цветков и П. Генчева) и “Технология на горивните елементи” (Б. Цветков и Ц. Цветков) за целите на образователната дейност на ХТМУ и по-специално новите магистратури на Центъра по водородни технологии.

Tagged

Въведение в авангардните водородни технологии II

Българско водородно общество подготви учебна програма на Специализиран курс за учители по химия и опазване на околната среда от град София Въведение в авангардните водородни технологии”:

 • ”Водородните технологии в Европа”, академик Александър Попов;
 • „Физикохимични основи на водородната енергетика”, проф. дхн Асен Гиргинов;
 • „Технологии за съхранение и транспорт на водород”, проф. дхн Тони Спасов;
 • „Теоретични основи на технологиите за получаване на водород”, проф. дтн Георги Високов;
 • „Фотопроцеси и биопроцеси за получаване на водород”, проф. дбн Милка Кръстева;
 • ”Електрохимични процеси във водородните технологии”, проф. дхн Мартин Божинов;
 • „Технологии за получаване на водород”, проф. дтн Георги Високов;
 • „Технология на горивните елементи”, проф. д-р Константин Петров
 • „Нанотехнологии и наноматериали”, проф. дтн Цвети Цветков;
 • „Приложения на водородните технологии”, проф. дтн Георги Високов;
 • „Неконвенционални технологии за получаване на водород”, гл. ас д-р Богдан Цветков.

Програмата е утвърдена от Кмета на София и предстои изнасянето на лекциите пред учителите по химия и околна среда от 170-те училища в Столицата.

За програмата отговаря проф. дтн Георги Високов.

Tagged

VII Рамкова програма: HYDROHOUSE

За участие в 7-ма рамкова програма на европейската комисия, раздел FCH-JU през 2010 беше подготвен проекта „Водородна къща”: къщата с нулева емисия във века на водородната икономика.

В борбата срещу глобалното затопляне като единствена стабилна алтернатива се очертава развитието и използването на нови възобновяеми източници на енергия. Генерирането на енергия от новите източници се характеризира със специфичен за източника производствен дневен, сезонен и метеорологичен цикъл. Това е довело до създаването на новото екологично чисто гориво водород. Водородът се очаква да замени употребата на горива на въглеродна база, както при разпределението им, така и при транспорта и съхранението им. Енергийната икономика на бъдещето, т.е., така наречената водородна икономика, е в екологично отношение оптимална, тъй като продуктът на изгарянето на водорода е само вода.

Идеята на проекта е да бъде създадена комбинирана система за когенерация на топлина и електроенергия от възобновяеми източници (Renewable Energy Combined Heat & Power system – RE-CHP) като нова, иновативна концепция като алтернатива на нововъзнокващите когенерационни системи на топлина и енергия (Combined Heat & Power System – CHP), нещо като следваща крачка за тези системи, които вече достигат пазаря.

Крайният продукт има за цел да покаже работеща система, състояща се от един единствен модул, който е лесно да бъде транспортиран, инсталиран и поддържан, както и икономическа ефективност в обозримо бъдеще. Системата ще бъде захранвана от възобновяеми източници. С други думи, RE-CHP ще дава възможност на един крайградски дом пълна енергийна и топлинна независимост от мрежата, както и напълно безвредна за Природата.

RE-CHP има за цел също да замести съществуващата локална парна инсталация на къщата, като в някои случаи може да бъде комбинирана и с инверторна система.

Tagged , ,

Медни контейнери за ядрени отпадъци

БГ Н2 Общество изпълнява от страна на България и основния проект на Европейския съюз за изследване на корозионната устойчивост на медните контейнери за ядрени отпадъци, по дългосрочен договор (2008-2012 г.) на тема „Long-Term Interaction of Copper with Deoxygenated Aqueous Solution”.

Tagged

“Електрохимични, водородни и нанотенологии”, част 1

Курс в “АЕЦ – Козлодуй” ЕАД: 16.02.2009 г. – 06.03.2009 г.

Лектори от БГ Н2 Общество: проф. дхн Мартин Божинов, проф. дтн Георги Високов, проф. дхн Асен Гиргинов и проф. дтн Цвети Цветков, които изнесоха лекции (60 часа) в областта на върховите електрохинични, водородни и нанотехнологии пред инженери и специалисти от атомната централа.

На 06 Март 2009 г. дипломите на всички участници в курса (24 дипломи) бяха връчени от Директор “Безопастност и качество” на “АЕЦ-Козлодуй” ЕАД инж. Митко Янков и Изпълнителният директор на БГ Н2 Общество проф. дтн Цвети Цветков.

Ръководството и водещите специалисти от “АЕЦ-Козлодуй” ЕАД дадоха предложение бъдещото обучение на техните кадри, включително и новите кадри за “АЕЦ – Белене” ЕАД да бъде провеждано по специализирани магистърски програми в ХТМУ:

 • Химични технологии в ядрената енергетика;
 • Водородни технологии.
Tagged ,