Образование

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 2018

ЦЕНТЪРА ПО ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ на Химикотехнологичен и металургичен университет, съвместно с БГ Н2 Общество, вече осма година се обучават студенти по високотехнологичните магистърски програми “ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ” и “ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ В ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА”.

Магистърските програми започнаха от учебната 2009/10 учебна година. През 2011 година се дипломираха първите магистри в Центъра по водородни технологии.

В края на септември 2018 г. започва записването за държавната поръчка на магистратурите ”ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ” и “ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ В ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА” за учебната 2018/2019 учебна година. Документите за кандидатстване се приемат в канцеларията на Учебения отдел на ХТМУ, София 1756, бул. Кл. Охридски №8, сграда А. Необходими документи за кандидатстване: заявление (от книжарницата на сградата) и диплома за висше образование.

Обява за конкурс за главен асистент

Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по:

 • Научна област: 4. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА,
 • Професионално направление: 4.2. ХИМИЧЕСКИ НАУКИ,
 • Научна специалност: 01.05.14 „ЕЛЕКТРОХИМИЯ (вкл. ЕЛЕКТРОХИМИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТОКА)”.

Конкурсната позиция е обявена за да послужи на академичните нужди на Институт по водородни технологии „Св. апостол и евангелист Лука“ към СНЦ „Българско водородно общество“ и е със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник“, съгласно Закона за развитие на академичния състав в РБ (ЗРАСРБ) и Правилника за прилагането на ЗРАСРБ. Кандидатите могат да подават документи за участие на адреса на СНЦ „Българско водородно общество“ със седалище:

 • гр. София, бул. ”Климент Охридски” №: 8, в сградата на Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ), блок Б, стая №: 9,
 • пощаенски адрес: София 1164, пощенска кутия №: 92,
 • тел.: (00359 2) 81 63 428; 81 63 429; 81 63 430.

(Обнародван в Държавен Вестник, Брой 8, 23.01.2018 г.)

Tagged

Нови книги 2014 г.

По случай на 10-годишнината на БГ Н2 Общество от издателството на Дружеството беше отпечатана   монографията „ЕЛЕКТРОХИМИЯ НА ЙОННИ СТОПИЛКИ” (автор Цвети  Цветков).

Книгата е на разположение в офиса на Обществото: 1756 София, бул.”Климент Охридски” №8, в сградата на Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ), блок Б, № 9, 39, 41, тел. 02/ 868 2036.

В момента под печат са монографиите „Нанотехнологии и наноматериали за ядрената енергетика” (Ц. Цветков и П. Генчева) и “Технология на горивните елементи” (Б. Цветков и Ц. Цветков) за целите на образователната дейност на ХТМУ и по-специално новите магистратури на Центъра по водородни технологии.

Tagged

Въведение в авангардните водородни технологии II

Българско водородно общество подготви учебна програма на Специализиран курс за учители по химия и опазване на околната среда от град София Въведение в авангардните водородни технологии”:

 • ”Водородните технологии в Европа”, академик Александър Попов;
 • „Физикохимични основи на водородната енергетика”, проф. дхн Асен Гиргинов;
 • „Технологии за съхранение и транспорт на водород”, проф. дхн Тони Спасов;
 • „Теоретични основи на технологиите за получаване на водород”, проф. дтн Георги Високов;
 • „Фотопроцеси и биопроцеси за получаване на водород”, проф. дбн Милка Кръстева;
 • ”Електрохимични процеси във водородните технологии”, проф. дхн Мартин Божинов;
 • „Технологии за получаване на водород”, проф. дтн Георги Високов;
 • „Технология на горивните елементи”, проф. д-р Константин Петров
 • „Нанотехнологии и наноматериали”, проф. дтн Цвети Цветков;
 • „Приложения на водородните технологии”, проф. дтн Георги Високов;
 • „Неконвенционални технологии за получаване на водород”, гл. ас д-р Богдан Цветков.

Програмата е утвърдена от Кмета на София и предстои изнасянето на лекциите пред учителите по химия и околна среда от 170-те училища в Столицата.

За програмата отговаря проф. дтн Георги Високов.

Tagged

“Електрохимични, водородни и нанотенологии”, част 1

Курс в “АЕЦ – Козлодуй” ЕАД: 16.02.2009 г. – 06.03.2009 г.

Лектори от БГ Н2 Общество: проф. дхн Мартин Божинов, проф. дтн Георги Високов, проф. дхн Асен Гиргинов и проф. дтн Цвети Цветков, които изнесоха лекции (60 часа) в областта на върховите електрохинични, водородни и нанотехнологии пред инженери и специалисти от атомната централа.

На 06 Март 2009 г. дипломите на всички участници в курса (24 дипломи) бяха връчени от Директор “Безопастност и качество” на “АЕЦ-Козлодуй” ЕАД инж. Митко Янков и Изпълнителният директор на БГ Н2 Общество проф. дтн Цвети Цветков.

Ръководството и водещите специалисти от “АЕЦ-Козлодуй” ЕАД дадоха предложение бъдещото обучение на техните кадри, включително и новите кадри за “АЕЦ – Белене” ЕАД да бъде провеждано по специализирани магистърски програми в ХТМУ:

 • Химични технологии в ядрената енергетика;
 • Водородни технологии.
Tagged ,

Въведение в авангардните водородни технологии

Курс за обучение на преподавателите по Химия и околна среда от природоматематическите гимназии в България.

Курсът се проведе в периода 10.2004 до 03.2005 г. под патронажа и с финансовата подкрепа на Министъра на околната среда и водите г-жа Долорес Арсенова. Лектори в курса бяха академик Ал. Попов, проф. Г. Високов, проф. А. Гиргинов, проф. М. Кръстева, проф. Ц. Цветков, доц. И. Каназирски и др.

Първият етап от курса, включваше лекции, втория етап – дистанционно обучение в рамките на шест месеца и третия – показни уроци, изнесени от  участващи в курса учители.

Tagged

Нови магистърски програми

ЦЕНТЪРА ПО ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ на Химикотехнологичен и металургичен университет, съвместно с БГ Н2 Общество вече трета година обучават по високотехнологичните магистърски програми “ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ” и “ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ В ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА”.

Магистърските програми започнаха от учебната 2009/10 учебна година и протичан нормално и досега. През 2011 година се дипломираха първите магистри в Центъра по водородни технологии.

В края на септември 2011 г. започва записването за държавната поръчка на магистратурите ”ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ” и “ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ В ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА” за учебната 2011/2012 учебна година. Документите за кандидатстване се приемат в канцеларията на Учебения отдел на ХТМУ, София 1756, бул. Кл. Охридски №8, сграда А. Необходими документи за кандидатстване: заявление (от книжарницата на сградата) и диплома за висше образование.

Tagged ,