Проекти

АЕЦ-Козлодуй

Като част от Националната програма „Водородни технологии-водородна икономика” през месец май 2017 г. започна изпълнението на проект № 872000008 „Оптимизация на процесите, свързани с генериране и утилизация на водород в централи с реактор тип ВВЕР”, а през месец февруари 2018 г. започна изпълнението на проект № 882000006 „Разработка на идеен проект и технико-икономически анализ на автономен изравнителен комплекс на основа електролизен водород“. Двата проекта се изпълняват за нуждите на „АЕЦ-Козлодуй“ ЕАД.

БГ Н2 Общество изпълнява пет годишен Рамков договор №865000003/18.10.2016 с „АЕЦ-Козлодуй“ ЕАД. От месец февруари 2018 г. започна изпълнението на основни договори по ядрена безопасност в полза на „АЕЦ-Козлодуй“ ЕАД:

 • „Експериментално характеризиране и моделиране на корозионните процеси на вътрекорпусни материали във ВВЕР централи“;
 • „Експериментално характеризиране и моделиране на процесите на корозионна ерозия и отлагане на шлам в парогенераторите на ВВЕР централи“.

Отчет за дейността на БГ Н2 Общество за 2016г.

Р е з ю м е

Сдружение Българско водородно общество (БГ Н2 Общество) е национално дружество с основна цел въвеждането на „Зелената енергия“ в Република България, чрез ускорено внедряването на върховите за световната наука водородни технологии и адаптирането им в образователната система. БГ Н2 ОБЩЕСТВО е учредено през 2003 година от Министерство на отбраната на Република България, Химикотехнологичен и металургичен университет  и Българската академия на науките – ИЕЕС.

БГ Н2 Общество е между-университетски изследователски център обединяващ: Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ), Софийски унивирситет “Св.Климент Охридски” – Факултет Химия и фармация (СУ-ФХФ), Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” (МГУ) и Института по електрохимия и енергийни системи на Българската академия на науките (ИЕЕС-БАН). От 2004 г. Дружеството  е член на Европейската водородна асоциация (ЕНАwww.h2euro.org).

Национална и международна стратегия

БГ Н2 Общество е   изследователски център, който работи по основните направления на Националната програма за научни изследвания „Водородни технологии – Водородна икономика”. Негови основни дейности са научни изследвания в областта на: горивни елементи, материали за водородната енергетика, разработване на съвременни методи за получаване на водород, методи за неговото  съхранение и транспорт както и  утилизацията му.  БГ Н2 Общество продължава да обучава магистри и докторанти  по специалността „Водородни технологии”. БГ Н2 Общество е национално дружество с основна цел  ускорено внедряване на върховите за световната наука водородни технологии, въвеждането им в образованието и е признато от Европейската комисия (ЕК) като изпълнител на редица международни и национални проекти.

Общественополезни цели на сдружението

Асоциира и координира работата на всички национални, държавни, обществени и частни български научноизследователски и развойно- внедрителски организации, работещи в областта на водородните технологии, с Европейската водородна асоциация и с други сродни организации по света. Консултира и съветва висшите държавни органи и институции, с цел ускорено внедряване на върховите постижения на научно-техническия прогрес и по-конкретно за въвеждане на водородни технологии в отбраната и сигурността, в националната икономика и в бита на населението. Осъществява връзки в областта на водородните технологии между обществени, частни и държавни структури на Република България със страни от цял свят. Подпомага въвеждането    на    по-чисти     енергии    и технологични    процеси,    в    полза  на   интересите    на гражданите,    чрез   поощряване   разработването   и    употребата   на водородни     технологии     в     България. Информира българското население, за предимствата и ползите от приложението на водорода като алтернативен, по-чист и икономически по-ефективен източник на енергия. Популяризира  водородните технологии, посредством запознаване на гражданите със световния опит в тази сфера.

През изминалите години БГ Н2 ОБЩЕСТВО се утвърди като независимо, неправителствено формирование, което същевременно е стратегически партньор на Парламента, Президента и Правителството на Р. България в областта на водородните технологии. Сдружението е ключов партньор с Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерство на околната среда и водите, Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката, Министерство на образованието и науката, Министерство на земеделието и храните, Българска академия на науките, Химикотехнологичен и металургичен университет, Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски“, „АЕЦ – Козлодуй” ЕАД, корпорации и фирми от сферата на публично – частното партньорство.

ОТЧЕТ

През отчетния период календарната 2016 г. основната дейност на БГ Н2 ОБЩЕСТВО би могла да бъде обобщена както следва:

 1. Приоритетна задача на БГ Н2 Общество е стартиране на актуализираната Национална програма за научни изследвания „Водородни технологии-водородна икономика“. С писмо до БГ Н2 Общество Заместник Министър председателят на Република България г-н Томислав Дончев високо оценява, от името на Правителството актуализираната Национална програма „Водородни технологии- водородна икономика” и определя като водещо по изпълнението на програмата Министерството на енергетиката. В момента текат процедури за подготовка на Решение на Министерския съвет за Националната програма.Националната програма е предвидено да се изпълнява от ИНСТИТУТА ПО ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ „Св. апостол и евангелист ЛУКА” и лаборатории от ИЕЕС на Българска академия на науките, Факултета по химия и фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Центъра по водородни технологии на Химикотехнологичен и металургичен университет и Лаборатории на Минно- геоложки университет „Св. Иван Рилски”.
 2. За обучение на магистри по специалността „Водородни технологии” и „Химични технологии в ядрената енергетика” успешно продължава да функционира Център по водородни технологии към Химикотехнологичения и металургичен университет с Директор проф. дхн Мартин Божинов. Глобалната политика на центъра се определя от Съвет по водородни технологии, който се ръководи от Ректора на ХТМУ проф. д-р Митко Георгиев и в който участват Ректорът на МГУ „Св. Иван Рилски проф. д-р Любен Тотев, чл. кор. дхн Тони Спасов –от Факултета по химия и фармация на СУ, проф. дтн Цвети Цветков и акад. Александър Попов. Вече се дипломираха шест випуска магистри, които се реализираха предимно в „АЕЦ-Козлодуй” ЕАД и институти на БАН.
 3. И през 2016 г. БГ Н2 Общество продължава да изпълнява от страна на България и основния проект на Европейския съюз за изследване на корозионната устойчивост на медните контейнери за съхранение на ядрени отпадъци, по поредица от договори (2010- 2017 г.) ръководени от проф. дхн Мартин Божинов, на тема Long-Term Interaction of Copper with Deoxygenated Aqueous Solution”.
 4. Стартира и проектът „Преустройство на котелното стопанство на млекопреработвателно предприятие на „Родопея-Белев” ЕООД в гр. Смолян“. Целта на проекта е на основа внедряване на иновативни генератори на оксиводородни газови смеси да се намали значително разхода на конвенционални горива на предприятието”.
 5. И през 2016 г. БГ Н2 Общество продължи експлоатацията на високотехнологичните лаборатории оборудвани по проект на Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” по процедурата „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”, по иновативна ост „Развитие на икономиката, базирана на знанието и на иновационните дейности”.
  Бяха пуснати в експлоатация четири лаборатории за приложни изследвания: Горивни елементи и енергийна ефективност, Електролиза и фотоелектролиза, Неконвенционални водородни технологии и две Учебно-квалификационна лаборатория, в които се провеждат вече трета година занятия със студенти магистри и докторанти. Високотехнологичните материални активи на ИНСТИТУТА ПО ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ „Св. апостол и евангелист ЛУКА” на БГ Н2 Общество бяха предадени в националната база данни за иновативна инфраструктура на Министерството на образованието и науката и могат да бъдат използвани и от други научни организации работещи в областта на водородните технологии.
 6. През 2016 г. БГ Н2 Общество подписа нов пет годишен рамков договор за технологично развитие и подобряване на ядрената безопасност с „АЕЦ-Козлодуй” ЕАД.
 7. В момента е утвърдено техническото задание и тече процедура по подписване на договор за идпълнението на проект „Оптимизация на процесите на генериране и утилизация на водород във ВВЕР централи“. Целта на проекта е създаване и реализиране на високотехнологични процеси на генериране и утализация на електролизен водород в „АЕЦ-Козлодуй“ ЕАД, чрез въвеждане в експлоатация на ново поколение РЕМ електролизери. Ще се създадат възможности свръхпроизведеният водород да се съхранява ефективно в модерно водородно стопанство.Съгласно План програмата на рамковия договор на БГ Н2 Общество с „АЕЦ-Козлодуй“ ЕАД предстои стартирането на следните проекти:
  • Разработване на автономен изравнителен комплекс на основа електролизен водород. Целта на проекта е създаване на високо ефективен автономен, изравнителен комплекс на основата на електролизно получен водород в „АЕЦ-Козлодуй“ ЕАД и превръщането му обратно в електричество на основа на станции от горивни елементи и турбини на водородни газови смеси.
  • Експериментално изследване и моделиране на корозионните процеси на циркониеви сплави като вътрекорпусни материали във ВВЕР централи.
   Очакван резултат от проекта е детерминистичен кинетичен модел на корозия и наводородяване на циркониеви сплави като обвивки на горивото и вътрекорпусни материали на ВВЕР централи.
  • Експериментално характеризиране и моделиране на процесите на корозионна ерозия и отлагане на шлам в парогенераторите на ядрени централи. Очакван резултат от проекта разработен, валидиран и верифициран софтуерен пакет за предвиждане на корозионната ерозия и степента на шламообразуване/консолидация във втори контур на ядрени централи.
 8. 8. БГ Н2 Общество участва като партньор и в Центъра за компетентност ХИТМОБИЛ „Технолигии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“.Проектът участва в конкурс на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, с водеща организация ИЕЕС-БАН. В Центъра като партньори участват още ЮЗУ „Неофит Рилски“- Благоевград и други институти и структури на БАН: ИП, ИОНХ, ИИХ, ИК, ЕЦИ, а като асоциираните партньори са привлечени DLR, ITAE, AMG Technology.
 9. Образователна, издателска и научна дейностЗа отчетния период дейността на БГ Н2 Общество в областта на образованието се изразяваше основно в следното:
  • Изнасяне на научни доклади от членовете на БГ Н2 Общество пред различни международни и национални научни форуми.
  • Публикуване на материали във връзка с конвенционалните и неконвенционалните водородни технологии.
  • Издателството на БГ Н2 Общество през 2016 г. подготви за печат монографията „Водородна енергетика, хибридни системи и горивни елементи” .

Към научната дейност на БГ Н2 Общество може да бъде отчетено и участието на членове на БГ Н2 Общество в редица конференции, семинари, работни срещи, проведени в България и в чужбина. За този период бе извършена и широка публикациона дейност. Списък на последните научни трудове на членовете на БГ Н2 Общество е представен в, като бяха забелязани над 350 позовавания на работи на членове на БГ Н2 Общество в световната научна литература.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БГ Н2 Общество: академик дхн Александър Попов

Българското водородно общество (БГ Н2 Общество) спечели проект за оборудване на научно- приложни лаборатории

photo_18844

БГ Н2 Общество започна изпълнението на проект “Укрепване и развитие на капацитета на Българското водородно общество за изпълнение на успешни програми за научно-изследователска и развойна дейност чрез оборудване на научно-приложни лаборатории в областта на енергоспесяващите технологии”. Проектът е с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Целта на проекта е да се укрепи и развие капацитета на между-университетския изследователски център Българско водородно общество за изпълнението на успешни програми за научно-изследователска и развойна дейност. Финансирането е насочено  към обновяване и модернизиране на оборудването, необходимо за осъществяване на приложни изследвания в иновативната област еко и енерго-спестяващи технологии.

В новосъздадения Институт по водородни технологии „Свети апостол и евангелист ЛУКА”, към БГ Н2 Общество, се предвижда оборудването на четири нови лаборатории: „Технология на горивните елементи и енергийна ефективност”, „Електролиза и фотоелектролиза”, Неконвенционални водородни технологии” и „Учебно-квалификационна лаборатория-водородни технологии”.

Институтът по водородни технологии „Свети апостол и евангелист ЛУКА” ще изпълнява  Националната програма „Водородни технологии-водородна енергетика”, като целта на всички дейности по проекта е създаването на благоприятни условия за развитието на нови иновативни предприятия и ускорено комерсиализиране на водородните технологии в Република България.

Tagged ,

VII Рамкова програма: HYDROHOUSE

За участие в 7-ма рамкова програма на европейската комисия, раздел FCH-JU през 2010 беше подготвен проекта „Водородна къща”: къщата с нулева емисия във века на водородната икономика.

В борбата срещу глобалното затопляне като единствена стабилна алтернатива се очертава развитието и използването на нови възобновяеми източници на енергия. Генерирането на енергия от новите източници се характеризира със специфичен за източника производствен дневен, сезонен и метеорологичен цикъл. Това е довело до създаването на новото екологично чисто гориво водород. Водородът се очаква да замени употребата на горива на въглеродна база, както при разпределението им, така и при транспорта и съхранението им. Енергийната икономика на бъдещето, т.е., така наречената водородна икономика, е в екологично отношение оптимална, тъй като продуктът на изгарянето на водорода е само вода.

Идеята на проекта е да бъде създадена комбинирана система за когенерация на топлина и електроенергия от възобновяеми източници (Renewable Energy Combined Heat & Power system – RE-CHP) като нова, иновативна концепция като алтернатива на нововъзнокващите когенерационни системи на топлина и енергия (Combined Heat & Power System – CHP), нещо като следваща крачка за тези системи, които вече достигат пазаря.

Крайният продукт има за цел да покаже работеща система, състояща се от един единствен модул, който е лесно да бъде транспортиран, инсталиран и поддържан, както и икономическа ефективност в обозримо бъдеще. Системата ще бъде захранвана от възобновяеми източници. С други думи, RE-CHP ще дава възможност на един крайградски дом пълна енергийна и топлинна независимост от мрежата, както и напълно безвредна за Природата.

RE-CHP има за цел също да замести съществуващата локална парна инсталация на къщата, като в някои случаи може да бъде комбинирана и с инверторна система.

Tagged , ,

Медни контейнери за ядрени отпадъци

БГ Н2 Общество изпълнява от страна на България и основния проект на Европейския съюз за изследване на корозионната устойчивост на медните контейнери за ядрени отпадъци, по дългосрочен договор (2008-2012 г.) на тема „Long-Term Interaction of Copper with Deoxygenated Aqueous Solution”.

Tagged

Национален фонд “Научни изследвания”

“Импулсната електролиза като високоефективен метод за генериране на водородни газови смеси”

Проектът е фокусиран върху изследването на импулсна електролиза като метод за високоефективно разлагане на вода на водород и кислород, където се предполага протичането на нефарадееви процеси, които водят до ефективност по ток над 100%. Другата основна цел, с научно-приложен характер, е да се оценят горивните свойства на получаваната водородна газова смес (ВГС) като висококалорична добавка на конвенционалните горива. По предварителни данни, добавката на ВГС до 30%, води до 20% понижаване на разхода на гориво и до 70% намаляване на вредните емисии.

Координатор на проекта е Центърът по водородни технологии на ХМТУ и партньори БГ Н2 Общество и Минно-геоложки университет.

Tagged

Първа водородна газостанция

Първата стъпка към Водородната икономика

БГ Н2 Общество пое инициатива пред Кмета на град София г-жа Йорданка Фандъкова за изграждането на първата в България водородна газостанция. Това ще бъде една техологична демонстрация на водородните технологии и е необходимо условие за навлизането на първите автомобили на водорд в нашата страна.

Проекта предвижда: възобновяеми източници на електроенергия, електрохимичен генератор на водород и съхранение на водорода  под налягане.  Параметрите на генератора се предвижда да са рамките на 10-20 Nm3/h при налягане 350 bar.

Tagged

VII Рамкова програма: PERFORM 60

“Prediction of the Effects of Radiation FOr reactor pressure vessel and in-core Materials using multi-scale modelling – 60 years forseen plant lifetime”

БГ Н2 Общество изпълнява от страна на Република България основните Европейски проекти по ядрена безопасност финансирани по програмата EURATOM с ползвател „АЕЦ-Козлодуй” ЕАД. През 2010 г. БГ Н2 Общество изпълнява проект по 7-ма Рамкова Програма на ЕК FI7-232612 “Prediction of the Effects of Radiation For reactor pressure vessel and in-core Materials using multi-scale modelling – 60 years foreseen plant lifetime (PERFORM60)” с координатор Electricité de France SA. В проекта участват още 15 водещи университети, фирми и научни центрове от Франция, Белгия, Германия, Великобритания, Финландия, Чехия и Испания. През м. 11.2010 г. от Европейската комисия беше приет отчета за първата година на проекта.

В проекта, Р. България се представя от БГ Н2 Общество, а резултатите ще се ползват от “АЕЦ – Козлодуй” ЕАД. Координатор на проекта от България е Директор направление “Енергетика” на БГ Н2 Общество проф. дхн Мартин Божинов.

Tagged , ,

Проект по VI Рамкова програма.Проектът е внедрен в “АЕЦ-Козлодуй” ЕАД.

“ANTIOXI – A deterministic model for corrosion and activity incorporation in nuclear power plants”

Изпълнители на проекта бяха Технически изследователски център на Финландия (VTT), фирмата ALARA Engineering – Швеция и от Република България  БГ Н2 Общество. VTT и БГ Н2 Общество имат дългогодишни научни  интереси в моделирането на поведението на оксидни филми върху метали и сплави в различни условия, а ALARA има дългогодишен опит в наблюденията на атомни реактори и измерване на радиоактивността.

Основната цел на проекта ANTIOXI беше да създаде детерминизтичен модел за предвиждане на корозията на материалите в първи охлаждащ контур на ядрени реактори. Този модел  помага значително количествено да се оцени състоянието на материалите в действащи и бъдещи ядрени реактори в Европа.

Проектът е внедрен успешно в „АЕЦ – Козлодуй” ЕАД.

Сайт на проекта
Tagged , ,

Национална програма за научни изследвания

“Водородни технологии – водородна икономика”

Въз основа на Рамков договор за стратегическо сътрудничество между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма с БГ Н2 Общество  беше подготвена Национална програма за научни изследвания „Водородни технологии-водородна икономика”.

В Националната програма участват следните научни организации: Химико-Tехнологичен и Металургичен Университет-Център по водородни технологии, Българска Академия на Науките-Институт по Електрохимия и Енергийни Системи, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”- Химически факултет и Минно геоложки университет “Св. Иван Рилски”.

Пълен текст
Tagged