Слайдшоу

20 години БГ Н2 Общество

IMG_7773На 29 март 2023г. в зала „Асен Златаров“ на Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) се проведе тържественото честване на 70-годишнината на университета и 20-годишнината на Националния научно-изследователски център Българско водородно общество в София с присъствието Президента на Република България г-н Румен Радев.

Радвам се да бъда сред учени, преподаватели, студенти и съмишленици с важна мисия за бъдещето на България. Бъдеще, което нека не си правим илюзии, ще продължи да бъде белязано от множество кризи, но и ще дава още по-големи възможности за пълноценна интеграция на България в общото европейско икономическо пространство.

IMG_7718Това каза президентът Румен Радев. Той подчерта обаче, че в момента в Европейския съюз има мащабни, интензивни процеси за коренно нов подход към европейската икономика и към единния пазар, основани на стратегията за устойчива конкурентоспособност, на новия европейски акт за индустрия с нулеви емисии и за новия европейски акт за критични суровини.

Президентът Румен Радев посети учебни и изследователски лаборатории на катедра “Инженерна химия” на ХТМУ и разговаря със студенти.

IMG_7747Президентът посети още сградата и разгледа лабораториите на Института по водородни технологии “Свети апостол и евангелист ЛУКА” на БГ Н2 Общество. Тои беше придружен от Директора на института проф. дтн Цвети Цветков и проф. дхн Мартин Божинов, Директор Наука на БГ Н2 Общество и зам.Ректор наука на ХТМУ.

IMG_7766
Президентът се подписа накрая в Почетната книга на БГ Н2 Общество.

За повече информация относно БГ Н2 Общество и водородните технологии можете да прочетете в речта на проф. Цветков на срещата.

***

БГ Н2 Общество е национално дружество, работещо в обществена полза и с основна цел въвеждането на „Зелената енергия“ в Република България, чрез ускорено внедряване на върховите за световната наука водородни технологии. Дружеството разработи и изпълнява Националната програма „Водородни технологии-водородна икономика”, чието реализиране ще позволи България да се доближи значително до страните в света, които използват пълноценно водорода за създаването на едно безвъглеродно общество. За изпълнение на тази Национална програма към между-университетския изследователски център БГ Н2 Общество беше създаден Институт по водородни технологий „Св. апостол и евангелист Лука“. Института е съоражен с най-модерната техника за изследвания по евро проект за над 4 милиона лева.

Като част от Националната програма „Водородни технологии-водородна икономика” БГ Н2 Общество изпълнява от 2010 г. два петгодишни Рамкови договори с „АЕЦ-Козлодуй“ ЕАД. БГ Н2 Общество внедри в „АЕЦ- Козлодуй” ЕАД и основните Европейски проекти по ядрена безопасност финансирани по програмата EURATOM.

Вече десет години, в лабораториите на междууниверситетския учебно-изследователски център БГ Н2 Общество се обучават магистри по специалностите „Водородни технологии“ и „Химични технологии в ядрената енергетика” с лектори водещи професори от столични университети и БАН. Повечето от завършилите магистри работят вече в „АЕЦ-Козлодуй“ ЕАД.

Издадена беше и монографията „Водородна енергетика, хибридни системи и горивни елемейти“ от български автори, издадена 2017 г. на 599 стр. от издателството на БГ Н2 Общество, където детайлно се разглеждат теоретичните основи на горивните елементи в цялото им многообразие (полимерно-мембранни, алкални, фосфорна-киселинни, с карбонатни стопилки, твърдо-оксидни), характеристичните особености на системите горивни елементи, влиянието на параметрите на системата върху ефективността й, моделиране и диагностика, инфраструктура и приложението на системите горивни елементи. Направен е също така и кратък преглед на енергийните технологии за производство на водород – като гориво на бъдещето – и се изтъква бързо нарастващото значение на безалтернативния метод на водната електролиза за получаване на „зелен“ водород, без каквито и да са вредни за природата странични продукти.

Открито писмо

х.№Н2-635/30.09.2020 г.

ДО  ГОСПОДИН ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Сдружението Българско водородно общество  (БГ Н2 Общество)  е национално дружество, създадено 2003 г., работещо в обществена полза и с основна цел въвеждането на „Зелената енергия“ в Република България, чрез ускорено внедряване на върховите за световната наука водородни технологии. Дружеството е член на Европейската водородна асоциация (ЕНА, www.h2euro.org). БГ Н2 Общество разработи и изпълнява Националната програма „Водородни технологии-водородна икономика”, чието реализиране ще позволи България да се доближи значително до страните в света, които използват пълноценно водорода за създаването на едно безвъглеродно общество.

На 08 юли 2020г. Европейската комисията официално обяви стъпките към интегриране на енергийните системи в Европа и три етапа, с които да внедри водородни технологии в сектори, разчитали досега силно на изкопаеми горива. Това трябва да стане с две нови стратегии, които целят енергийните системи в Европа да бъдат свързани и да разчитат предимно на електрификация на ключови сектори на икономиката. В области където това на може да се осъществи, се предлага да се направи преход към чисти горива с ясен приоритет – използването на водород от възобновяема енергия“. ЕК обяви Водородната стратегия за климатично-неутрална Европа и за подкрепа на ангажимента на ЕС за постигане на въглероден неутралитет до 2050 г. и за глобалните усилия за прилагане на Парижкото споразумение. ЕК постави началото на „Европейски алианс за чист водород“ с ключов резултат „План от мащабни инвестиционни проекти в екосистемата с чист водород“ така наречените важни проекти  от общ европейски интерес /IPCEI/. Поради това преди повече от 30 години енергийната икономика на бъдещето бе определена  като  „водородна икономика”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

На основа на решенията на ЕК се очаква до 2030 г. България, да създаде условия за производство на 47 GWh електроенергия от възобновяеми източници, която да бъде съхранена под формата на водород. За целта е необходимо да се реализират редица  „мащабни инвестиционни проекти в екосистемата с чист водород“. В редица международни програми за научни изследвания в областта на енергетиката и климата вече се разглежда съхранението и преобразуването на електроенергията получена от възобновяеми източници под формата на „зелен водород“. БГ Н2 Общество предлага съдействие за мащабно въвеждане на водородните технологии за чиста енергия на основа на Национален енергиен и елиматичен план (NECP) на РБългария.

БГ Н2 Общество предлагаме в новата стратегия за интелигентна специализация 2021-2027  г. да залегне реализирането на високотехнологични проекти в екосистемата с чист водород, които могат успешно да се мултиплицират и адаптират към редица технологични процеси в индустрията, транспорта, строителството и енергетиката:

ЗЕЛЕН ВОДОРОДЕН ПАРК на основа възобновяеми източници на електроенергия (фотоволтаични и ветрови системи), електрохимични генератори на чист водород 99,9995%, системи за съхранението на водорода при ниско и високо налягане до 70 MРa, зареждане на транспортни средства, трансфер към други енергийни системи с авто и ЖП цистерни, инжекция до 20% в тръбопроводи с природен газ и при необходимост отново генериране на електроенергия 380 V AC 3 фази, на основа на различни системи от горивни елементи: PEМFC, AFC, PAFC, MCFC и SOFC. Института по водородни технологии има капацитет и готовност да осигури и необходимото съдействие по организацията, анализа и реализирането в България на върховите водородни технологии, за благото на българското общество.

signs

 

Приложение: Програма на ЕС за развитие на водородните технологии в Р. България (оригинал на английски език)

Нови планове на Европейската комисия

Интервю на проф. дтн Цвети Цветков, главен изпълнителен директор на Българско водородно общество и директор на Института по водородни технологии за Бумеранг ТВ, 13.07.2020, относно новите планове на Европейската комисия от 8 юли 2020 г. за енергийна  система на бъдещето и чисти водородни технологии.

За да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г., Европа трябва да преобразува своята енергийна система, на която се дължат 75% от емисиите на парникови газове в ЕС. Стратегиите на ЕС за интегриране на енергийната система и използване на водорода, приети днес, ще проправят пътя към по-ефективен и взаимосвързан енергиен сектор, ръководен от свързаните цели за по-чиста планета и по-силна икономика. Двете стратегии представят нова програма за инвестиции в чистата енергия в съответствие с пакета за възстановяване Next Generation EU на Комисията и Европейския зелен пакт.

За чист въздух – чиста вода – чиста енергия

В периода 2 – 5 юли 2019 г. в гр. Люцерн, Швейцария се проведе традиционния фарум EFCF 2019 „Нискотемпературни Горивни Елементи, Електролизери и обработка на водород“

В последните години се забелязва сериозен напредък в използването на технологии на база нискотемпературни горивни елементи и електролизери. Представените и обсъжданите теми на EFCF 2019 обхващат много въпроси като: изследване от фундаментален аспект на използванети материали, също кинетиката и масо- и топло-транспортните процеси, протичаща в съответните елементи и внедряването им в реални устройства.

23-ият пореден Форум EFCF продължава традицията като международно признато събитие за науката и индустрията в областите на Водородните горивни елементи (FC Hydrogen). EFCF бързо се превърна в най-голямото международно събитие и водещо място за срещи в Европа, посветено на Водородните горивни елементи (FC Hydrogen). Той е отлична платформа за учените, инженерите и производителите, които да представят на него своите последни технически постижения, индустриални достижения и изобретения. EFCF дава една сериозна възможност да се  установят нови контакти, позволяващи осъществяването на плодотворен обмен между технологии и бизнес.

Материалите на конференцията EFCF 2019 бяха класифицирани съобразно тяхната конкретна насоченост в следните раздели:

 1. Фундаменти на нискотемпературните горивни елементи

 • Електрокатализ на: кислородната редукция и реакцията на окисление на водорода

 • Мембранни материали за киселинни и алкални горивни елементи

 • Проектиране на мембранни електродни пакети (MEA)

 • Платинови (Pt) и безплатинови електрокатализатори

 • Биполярни електроди и дизайн на потоците

 • Механизми, водещи до деградация на катализатора и на МЕА

 1. Електролиза и водородни генератори

 • Електрокатализатори за реакциите на отделяне на кислород и водород

 • Електролиза в алкални и кисели среди

 • Пречистване и компресия на водорода

 • Редукция на CO2 при горива и химикали

 1. Фотоелектролиза

 • Интегрирана фотоволтаична електролиза

 • Директна и каскадна фотоелектролиза

 • Електродни материали за фотохимично и фотоелектрохимично разлагане на вода

 1. Директни горивни елементи

 • Окисление на метанол и етанол
 • Окисление на глюкоза
 • Микробни и ензимни горивни елементи и електролиза.
 1. Модерна диагностика и моделиране

 • Характеристика на масотранспорта в порести транспортни слоеве
 • Анализ на деградацията на МЕА и оценка на стратегиите за нейното смекчаване
 • Анализ на операциите
 • Моделиране на кинетиката и на транспортните процеси
 1. Приложение и проектиране на горивни елементи, електролизери и системи

 • Проектиране на МЕА и полета на потока за работа с висока плътност на тока
 • Конструкция и експлоатация на стека и неговите компоненти
 • Характеризиране на стека и системата на интеграция
 • Дълготрайност, Експлоатационен Живот и Оценка на Жизнения Цикъл (LCA)
 • Баланс на компонентите на електроцентрали с горивни елементи и електролизери
 • Други пионерни приложения и системи.
 1. Съхранение и обработка на водород

 •  Пречистване и компресия на водорода
 •  Материали и устройства за вътрешно и външно съхранение на водород
 •  Разпределение и зареждане с гориво
 •  Баланс на компонентите за съхранение на водород в електроцентрали с горивни елементи
 1. Пазарна среда и внедряване

 • Основни регионални и фирмени демонстрации и разработки
 • Пазарни приложения.
 • Водородни превозни средства и инфраструктура, интеграция, тестване, приложения и пазари
 • Комбиниране на топлина и енергия
 • Преносими и портативни устройства
 • Модели и сценарии за конкурентни технологии за водородната икономика
 • Водородни Горивни Елементи – оценка, приложимост и образование

На Форума EFCF 2019 имаше представени и множество доклади с устна или постерна презентация на нискотемпературни горивни елементи и електролизери.

На EFCF 2019 имаше и съпътстваща изложба на произведенията на водещи фирми в областта на водородните технологии.

EFCF 2019 „Нискотемпературни Горивни Елементи, Електролизери и обработка на водород“. Във форума от РБългария участваха Главеният изпълнителен директор на Българско водородно общество и Директор на Института по водородни технологии „Св. апостол и евангелист Лука“ проф. дтн инж. Цвети Цветков и главният инженер Живко Янакиев на „ТЕЦ-Варна“ ЕАД.

Следващата традиционна EFCF 2020 ще се проведе отново в Люцерн, Швейцария от 20 до 23 октомври 2020 г.

Българското водородно общество (БГ Н2 Общество) спечели проект за оборудване на научно- приложни лаборатории

photo_18844

БГ Н2 Общество започна изпълнението на проект “Укрепване и развитие на капацитета на Българското водородно общество за изпълнение на успешни програми за научно-изследователска и развойна дейност чрез оборудване на научно-приложни лаборатории в областта на енергоспесяващите технологии”. Проектът е с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Целта на проекта е да се укрепи и развие капацитета на между-университетския изследователски център Българско водородно общество за изпълнението на успешни програми за научно-изследователска и развойна дейност. Финансирането е насочено  към обновяване и модернизиране на оборудването, необходимо за осъществяване на приложни изследвания в иновативната област еко и енерго-спестяващи технологии.

В новосъздадения Институт по водородни технологии „Свети апостол и евангелист ЛУКА”, към БГ Н2 Общество, се предвижда оборудването на четири нови лаборатории: „Технология на горивните елементи и енергийна ефективност”, „Електролиза и фотоелектролиза”, Неконвенционални водородни технологии” и „Учебно-квалификационна лаборатория-водородни технологии”.

Институтът по водородни технологии „Свети апостол и евангелист ЛУКА” ще изпълнява  Националната програма „Водородни технологии-водородна енергетика”, като целта на всички дейности по проекта е създаването на благоприятни условия за развитието на нови иновативни предприятия и ускорено комерсиализиране на водородните технологии в Република България.

Tagged ,

General Motors и Honda ще разработват заедно водородни горивни клетки.

Honda Целта на двете компании е да се намалят технологичните разходи

Ново сътрудничество в автомобилния сектор ще започнат General Motors (GM) и Honda Motor Co. Двете компании съвместно ще разработват водородни горивни клетки през следващите седем години. Обменът на ноу-хау ще помогне за намаляването на технологичните разходи и се прави с основна цел отговаряне на засилените глобални изисквания за намаляване на вредните емисии.

Съединението прави бизнеса

Представители на двете компании коментират пред Reuters, че взаимната им работа ще бъде съсредоточена и върху изграждането на инфраструктурата, необходима за зареждане на автомобили на водород. В сегашния си вид тя е скъпоструваща и е една от причините този вид леки коли да не са толкова атрактивни. “General Motors гледа на водорода като на една от възможните алтернативи, която да намали глобалната зависимост от петрола”, коментира Стив Гирски, заместник-председател на GM.

Автомобилите на водород имат по-висока себестойност от колите на ток, но представляват интерес за големите компании в бранша, които имат ресурса и необходимото ноу-хау за разработката им. Предимствата пред електромобилите не са малко. С едно зареждане автомобилите на водород се движат до пет пъти по-дълго и не се зареждат средно осем часа. Honda има опит в сектора. Японската компания е разработила единия от само двата модела автомобили на водород в САЩ – Honda FCX Clarity. Съвместната работа с General Motors се очаква да даде първите си резултати през 2015 г.

Проблемите 

Една от причините автомобилите на водород да не са толкова масови e високата цена на платината, необходима за протичането на химическата реакция в двигателя. Така също липсата на достатъчно водородни станции прави автомобилите на водород неконкурентни на конвенционалните леки коли. GM и Honda ще работят съвместно и в тази насока, като основната им цел ще е разработването на по-евтини компоненти за станциите.

Обменът на ноу-хау не е ново явление в автомобилния бранш. Toyota Motor Corp и BMW AG също разработват технология за по-достъпни автомобили на водород. Съвместната работа на Daimler AG, Ford  и Nissan пък ще е съсредоточена изцяло върху изграждането на по-евтини водородни станции. Значими резултати от обединените усилия обаче се очакват едва към края на десетилетието.

Tagged

Hyundai ще започне масово производство ix35 Fuel Cell Electric Vehicle

2HH0201
На 26 февруари 2012 г. в производстевения си цех в Услан, Hyundai представи първия бял модел автомобил с водородни горивни клетки – ix35 Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV). Компанията е първия производител, който ще започне масово производство на поточна линия на автомобил с нулеви емисий, задвижван с водород, предназначен за бизнес нуждите.

„С модела си с водородни горивни клетки – ix35 Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV), Hyundai води пътя към бъдеще на нулеви нулеви емисии“, каза вице президента на компанията, Еок Джо Ким. „Модела с водородни горивни клетки  ix35 е най- екологичният автомобил в индустрията и доказва, че водородните технологиии с горивни клетки прилагани в ежедневието не са химера.

Автомобилът с водородни горивни клетки ще бъде един от 17те поръчани за бизнес нужди превозни средства в Копенхаген, Дания и Сконе, Швеция. В рамките на инициативата за изчистване на въглеродните емисии до 2025г., общината на Копенхаген, ще бъде снабдена с петнадесет автомобила с водородни горивни клетки ix35 за нуждите на бизнеса. Два автомобила от същия модел ще бъдат предоставени на Сконе, Швеция.

Копенхаген е пертньор на учредения с подкрепата на ЕС проект „Водороден автомобилен транспорт в Европейскитете градове“ (HyTEC), чиято цел е създаването на две големи центъра за хибридни коли в Лондон и Копенхаген. И двата града са взели политически решения да бъдат от първите приложили водородните технологии и ще работят съвместно в пан- европейското партньорство, за осъществяването на този план.

Хюндай възнамерява до 2015г. да изработи 1 000 автомобила с водородни горивни клетки с цел отдаване под наем на публичния и частния бизнес, основно в Европа. В тези страни, ЕС създаде водородна пътна карта и инициира изграждането на водородни станции.

След 2015 г. с намалени разходи за изработка и разработена инфраструктура от водородни станции, Hyundai ще започне производството на автомобили с водородни горивни клетки за потребителски нужди.

Моделът ix35 с водородни горивни клетки е с производителност подобна на конвенционалния такъв и позволява бързо презареждане. Колата е регистрирала повече от два милиона навъртяни мили в пътни условия в Европа, САЩ и Кореа.

През януари 2013г., автомобилът ix35 спечели престижната награда FuturAuto, на моторното шоу в Брюксел, като първият автомобил на водородни горивни клетки ще бъде показан на авто изложението в Женева настоящата година.

Tagged

Първият български водороден автомобил 2011

През 2010 година Техническият университет (ТУ)-София и Българското водородно общество (БГ Н2 Общество) започнаха компановането на първият български автомобил захранван от водород на база горивни елементи.

Електромобилът конструиран от екип на ТУ беше съоръжен със стек от горивни елементи. Енергията за задвижване на електромобила беше съхранена не в акумулатори, а за пръв път в България под формата на водород. Първите изпитания на автомобила започнаха в началото на 2011 г., а стека от горивни елементи, внос от Китай,  беше стартиран един месец преди международното състезание      SHELL ECO-MARATHON.

През месец май 2011 г. в град Lausitz, Germany се проведе традиционното състезание SHELL ECO-MARATHON в което участваха над 3000 участници от целия свят.

Първият български водороден  автомобил на основата на горивни елементи и пуснат в експлоатация от Техническият университет -София и БГ Н2 Общество се класира на ПРИЗОВОТО ЧЕТВЪРТО МЯСТО, пред хиляди участници от целия свят.

Развитието на проекта на напълно нов и автономен водороден автомобил  продължава и в момента. С новият автомобил, проект 2012 г., Техническият университет – София и БГ Н2 Общество ще участват в нови световни надпревари.

Tagged

Нови перспективи в използването на горивата

На последния 18-ти Световен конгрес по водородни технологии, съпътстван с изложение Република България беше представена от БГ Н2 Общество. Конгресът се проведе през месец май 2010 г. в град Есен, Германия и на него бяха представени последните тенденции и перспективи за използването на горивата в следващите десетилетия.

От представената диаграма ясно се очертава тенденцията, че от 2020/30 година нуждите от енергия ще започне да превишава възможностите за добив на въглеродни горива от природни източници и тогава възобновяемите източници на енергия ще придобият решаващо значение. До 2100 г. възобновяемите източници ще играят основна роля в производството на енергия.

 

Tagged

Когенерационни системи за отопление и електрификация

На Световния конгрес по водородни технологии в Есен, Германия 2010, бяха представени първите системи за едновременно получаване на топлина и електричество с висока ефективност.

Когенерационните системи за отопление и производство на електричество (Combined Heat and Power systems – CHP) представляват системи за превръщане на природния газ във водород, при което отделящата се топлина се използва за отопление. След това полученият водород се превръща в електричество посредством горивни елементи.

Ефективността на тези системи надхвърля 96%, което значително оправдава вложените средства.

 

Tagged