Новини

Общо събрание

СЪОБЩЕНИЕ

На 08 юли 2021 г. в София в на адреса на управление на Сдружение с нестопанска цел „БГ Н2 Общество“ в гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 8, се проведе заседание на Общото събрание на сдружението.

Беше избран Управителен съвет (УС) на сдружението в състав:

 • доц. д-р инж. Петя Василева Недялкова, Председател на УС;
 • проф. дтн инж. Цвети Богданов Цветков, Изпълнителен директор;
 • проф. дхн инж. Асен Ангелов Гиргинов, Член на УС;
 • проф. д-р инж. Ива Георгиева Бетова-Божинова, член на УС;
 • маг. икон. Донка Николова Димитрова, член на УС

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БГ Н2 ОБЩЕСТВО

Свикване на общо събрание

ПОКАНА

за свикване на общо събрание на сдружение с нестопанска цел „БГ Н2 ОБЩЕСТВО“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БГ Н2 ОБЩЕСТВО“, със седалище и адрес на управление в гр. София 1756, бул. „Климент Охридски“ № 8, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ във вр. с чл. 30 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 08 юли 2021г. от 11:00ч. на адреса на управление гр. София 1756, бул.„Климент Охридски“ № 8, при следния дневен ред:

 1. Избор на нов член на Управителния съвет;

 2. Избор на нов член на Управителния съвет на Института по водородни технологии (звено на сдружение „БГ Н2 ОБЩЕСТВО“);

 1. Избор на Председател на Научния съвет;

 2. Избор на Председател на Бизнес съвета;

 3. Текущи;

Днес, 21 юни 2021 г. поканата е публикувана и на сайта на сдружението – https://bgh2society.org/ в секция „новини“.

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ  СЪВЕТ

КАПИТАЛ: серия публикации по темата

capitalПредставяме ви серия публикации на редакция Капитал по тема Водородни технологии: възникване, същност и перспективи.

Първата публикация е озаглавена: “Водородът – новото гориво за икономиката” и може да се препоръча на тези, които се нуждаят от въведение в темата:

Да се използва водородът като основно гориво в света не е нова идея. Тя се появява още при самото откритие на въпросния химичен елемент през XVIII век, става актуална отново 100 години по-късно при откриването на водородната горивна клетка (fuel cell) от Уилям Гроув и след това през 50-те години на ХХ век, когато се е смятало, че водород може да се произвежда чрез електролиза от големи АЕЦ, за да се използва в транспорта и индустрията. Последно преди сегашния бум идеята придоби голяма популярност с книгата “Водородната икономика” на Джереми Рифкин от 2002 г.. Но заради космическите по онова време разходи за производство и съхранение водородът чрез електролиза отново мина на заден план.

zx640_4187368

Икономическият анализ на ситуацията в България завършва:

Проф. Цвети Цветков пък смята, че частните компании имат голям интерес към водорода, но в момента изчакват, за да видят какво точно ще предприеме държавата по отношение на средствата, които би могла да получи като част от Зелената сделка. Цветков е  изпълнителен директор на Българското водородно общество, чийто почетен член е Ахмед Доган, и директор на Института по водородни технологии “Св. апостол и евангелист Лука”, като работи по подобни проекти от десетки години.

Вероятно затова смята, че водородът е достатъчно привлекателен и не го приема за екзотика: “Това са технологиите на бъдещето, които могат да спрат глобалното затопляне”, каза той пред “Капитал” и допълни, че бизнесът има интерес към темата и много собственици на големи производства искат да се сдобият със зелени водородни паркове. Колко от тях са напреднали с проектите си и как са осигурили финансирането обаче не е ясно, защото компаниите се притесняват да говорят по темата.

А на България продължава да й липсва визия за бъдещето и смелост за успешно позициониране в новата енергийна реалност. Дали европейските милиарди ще променят това, предстои да видим. В конкурентния и единен енергиен пазар на ЕС обаче изоставането означава, че други държави ще развият своя ВЕИ потенциал преди България и ние ще си купуваме електричество и водород от тях.

Източник: capital.bg 

План за възстановяване и устойчивост

Министерски съвет Министерски съвет публикува  План за възстановяване и устойчивост на Република България този месец.

Планът се явява резултат от задачите, поставени в Плановете на ЕС за Водородните технологии в България до 2030 година, които представихме в предишната публикация.

Основната цел на проекта е да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията. В преследването на тази цел правителството групира набор от мерки и реформи, които не просто да възстановят потенциала за растеж на икономиката, но и да го развият и повишат, което да позволи в дългосрочен план постигането на стратегическата цел на правителството за конвергенция на икономиката и доходите до средноевропейските.

Същевременно, Планът полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката в контекста на амбициозните цели на Зелената сделка.

Водородът в настоящето и бъдещето на човечеството

Интервю на проф. Цвети Цветков за Военния телевизионнен канал за мястото на водорода в живота на човечеството, неговата полза за природата, климата и бъдето на зелените технологии, за които активно се говори в САЩ и Европейския съюз.

В допълнение предлагаме да се запознаете с Плановете на ЕС за Водородните технологии в България до 2030 година (на английски език).

Открито писмо

х.№Н2-635/30.09.2020 г.

ДО  ГОСПОДИН ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Сдружението Българско водородно общество  (БГ Н2 Общество)  е национално дружество, създадено 2003 г., работещо в обществена полза и с основна цел въвеждането на „Зелената енергия“ в Република България, чрез ускорено внедряване на върховите за световната наука водородни технологии. Дружеството е член на Европейската водородна асоциация (ЕНА, www.h2euro.org). БГ Н2 Общество разработи и изпълнява Националната програма „Водородни технологии-водородна икономика”, чието реализиране ще позволи България да се доближи значително до страните в света, които използват пълноценно водорода за създаването на едно безвъглеродно общество.

На 08 юли 2020г. Европейската комисията официално обяви стъпките към интегриране на енергийните системи в Европа и три етапа, с които да внедри водородни технологии в сектори, разчитали досега силно на изкопаеми горива. Това трябва да стане с две нови стратегии, които целят енергийните системи в Европа да бъдат свързани и да разчитат предимно на електрификация на ключови сектори на икономиката. В области където това на може да се осъществи, се предлага да се направи преход към чисти горива с ясен приоритет – използването на водород от възобновяема енергия“. ЕК обяви Водородната стратегия за климатично-неутрална Европа и за подкрепа на ангажимента на ЕС за постигане на въглероден неутралитет до 2050 г. и за глобалните усилия за прилагане на Парижкото споразумение. ЕК постави началото на „Европейски алианс за чист водород“ с ключов резултат „План от мащабни инвестиционни проекти в екосистемата с чист водород“ така наречените важни проекти  от общ европейски интерес /IPCEI/. Поради това преди повече от 30 години енергийната икономика на бъдещето бе определена  като  „водородна икономика”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

На основа на решенията на ЕК се очаква до 2030 г. България, да създаде условия за производство на 47 GWh електроенергия от възобновяеми източници, която да бъде съхранена под формата на водород. За целта е необходимо да се реализират редица  „мащабни инвестиционни проекти в екосистемата с чист водород“. В редица международни програми за научни изследвания в областта на енергетиката и климата вече се разглежда съхранението и преобразуването на електроенергията получена от възобновяеми източници под формата на „зелен водород“. БГ Н2 Общество предлага съдействие за мащабно въвеждане на водородните технологии за чиста енергия на основа на Национален енергиен и елиматичен план (NECP) на РБългария.

БГ Н2 Общество предлагаме в новата стратегия за интелигентна специализация 2021-2027  г. да залегне реализирането на високотехнологични проекти в екосистемата с чист водород, които могат успешно да се мултиплицират и адаптират към редица технологични процеси в индустрията, транспорта, строителството и енергетиката:

ЗЕЛЕН ВОДОРОДЕН ПАРК на основа възобновяеми източници на електроенергия (фотоволтаични и ветрови системи), електрохимични генератори на чист водород 99,9995%, системи за съхранението на водорода при ниско и високо налягане до 70 MРa, зареждане на транспортни средства, трансфер към други енергийни системи с авто и ЖП цистерни, инжекция до 20% в тръбопроводи с природен газ и при необходимост отново генериране на електроенергия 380 V AC 3 фази, на основа на различни системи от горивни елементи: PEМFC, AFC, PAFC, MCFC и SOFC. Института по водородни технологии има капацитет и готовност да осигури и необходимото съдействие по организацията, анализа и реализирането в България на върховите водородни технологии, за благото на българското общество.

signs

 

Приложение: Програма на ЕС за развитие на водородните технологии в Р. България (оригинал на английски език)

Нови планове на Европейската комисия

Интервю на проф. дтн Цвети Цветков, главен изпълнителен директор на Българско водородно общество и директор на Института по водородни технологии за Бумеранг ТВ, 13.07.2020, относно новите планове на Европейската комисия от 8 юли 2020 г. за енергийна  система на бъдещето и чисти водородни технологии.

За да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г., Европа трябва да преобразува своята енергийна система, на която се дължат 75% от емисиите на парникови газове в ЕС. Стратегиите на ЕС за интегриране на енергийната система и използване на водорода, приети днес, ще проправят пътя към по-ефективен и взаимосвързан енергиен сектор, ръководен от свързаните цели за по-чиста планета и по-силна икономика. Двете стратегии представят нова програма за инвестиции в чистата енергия в съответствие с пакета за възстановяване Next Generation EU на Комисията и Европейския зелен пакт.

ТЪЖНА ВЕСТ

НА 19 АПРИЛ 2020 ВЕЛИКДЕН ПОЧИНА

АКАДЕМИК  АЛЕКСАНДЪР КРУМОВ ПОПОВ

(1942-2020г.)

Акад. дхн Александър Попов беше сучредител през 2003 г. и до кончината си Председател на управителния съвет на Националния  между-университетски изследователски център Българско водородно общество -член на Европейската водородна асоциация.
Професор дхн Александър Попов ръководи редица международни и национални проекти за въвеждането на “Зелената енергия”  в Република България, чрез внедряване на върховите за световната наука водородни технологии и адаптирането им в образователната система.
Академик Александър Попов беше дългогодишен ръководител на различни нива на Българската академия на науките: Научен секретар по химия, Главен научен секретар и Първи Заместник председател на БАН.
В лицето на проф. дхн Алексадър Попов българската и международната електрохимична наука загубиха един от водещите учени в областта на върховите водородни технологии.
ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!!!
От Управителния съвет на БГ Н2 Общество

За чист въздух – чиста вода – чиста енергия

В периода 2 – 5 юли 2019 г. в гр. Люцерн, Швейцария се проведе традиционния фарум EFCF 2019 „Нискотемпературни Горивни Елементи, Електролизери и обработка на водород“

В последните години се забелязва сериозен напредък в използването на технологии на база нискотемпературни горивни елементи и електролизери. Представените и обсъжданите теми на EFCF 2019 обхващат много въпроси като: изследване от фундаментален аспект на използванети материали, също кинетиката и масо- и топло-транспортните процеси, протичаща в съответните елементи и внедряването им в реални устройства.

23-ият пореден Форум EFCF продължава традицията като международно признато събитие за науката и индустрията в областите на Водородните горивни елементи (FC Hydrogen). EFCF бързо се превърна в най-голямото международно събитие и водещо място за срещи в Европа, посветено на Водородните горивни елементи (FC Hydrogen). Той е отлична платформа за учените, инженерите и производителите, които да представят на него своите последни технически постижения, индустриални достижения и изобретения. EFCF дава една сериозна възможност да се  установят нови контакти, позволяващи осъществяването на плодотворен обмен между технологии и бизнес.

Материалите на конференцията EFCF 2019 бяха класифицирани съобразно тяхната конкретна насоченост в следните раздели:

 1. Фундаменти на нискотемпературните горивни елементи

 • Електрокатализ на: кислородната редукция и реакцията на окисление на водорода

 • Мембранни материали за киселинни и алкални горивни елементи

 • Проектиране на мембранни електродни пакети (MEA)

 • Платинови (Pt) и безплатинови електрокатализатори

 • Биполярни електроди и дизайн на потоците

 • Механизми, водещи до деградация на катализатора и на МЕА

 1. Електролиза и водородни генератори

 • Електрокатализатори за реакциите на отделяне на кислород и водород

 • Електролиза в алкални и кисели среди

 • Пречистване и компресия на водорода

 • Редукция на CO2 при горива и химикали

 1. Фотоелектролиза

 • Интегрирана фотоволтаична електролиза

 • Директна и каскадна фотоелектролиза

 • Електродни материали за фотохимично и фотоелектрохимично разлагане на вода

 1. Директни горивни елементи

 • Окисление на метанол и етанол
 • Окисление на глюкоза
 • Микробни и ензимни горивни елементи и електролиза.
 1. Модерна диагностика и моделиране

 • Характеристика на масотранспорта в порести транспортни слоеве
 • Анализ на деградацията на МЕА и оценка на стратегиите за нейното смекчаване
 • Анализ на операциите
 • Моделиране на кинетиката и на транспортните процеси
 1. Приложение и проектиране на горивни елементи, електролизери и системи

 • Проектиране на МЕА и полета на потока за работа с висока плътност на тока
 • Конструкция и експлоатация на стека и неговите компоненти
 • Характеризиране на стека и системата на интеграция
 • Дълготрайност, Експлоатационен Живот и Оценка на Жизнения Цикъл (LCA)
 • Баланс на компонентите на електроцентрали с горивни елементи и електролизери
 • Други пионерни приложения и системи.
 1. Съхранение и обработка на водород

 •  Пречистване и компресия на водорода
 •  Материали и устройства за вътрешно и външно съхранение на водород
 •  Разпределение и зареждане с гориво
 •  Баланс на компонентите за съхранение на водород в електроцентрали с горивни елементи
 1. Пазарна среда и внедряване

 • Основни регионални и фирмени демонстрации и разработки
 • Пазарни приложения.
 • Водородни превозни средства и инфраструктура, интеграция, тестване, приложения и пазари
 • Комбиниране на топлина и енергия
 • Преносими и портативни устройства
 • Модели и сценарии за конкурентни технологии за водородната икономика
 • Водородни Горивни Елементи – оценка, приложимост и образование

На Форума EFCF 2019 имаше представени и множество доклади с устна или постерна презентация на нискотемпературни горивни елементи и електролизери.

На EFCF 2019 имаше и съпътстваща изложба на произведенията на водещи фирми в областта на водородните технологии.

EFCF 2019 „Нискотемпературни Горивни Елементи, Електролизери и обработка на водород“. Във форума от РБългария участваха Главеният изпълнителен директор на Българско водородно общество и Директор на Института по водородни технологии „Св. апостол и евангелист Лука“ проф. дтн инж. Цвети Цветков и главният инженер Живко Янакиев на „ТЕЦ-Варна“ ЕАД.

Следващата традиционна EFCF 2020 ще се проведе отново в Люцерн, Швейцария от 20 до 23 октомври 2020 г.

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БГ Н2 ОБЩЕСТВО”

С настоящата покана УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „БГ H2 Общество”, гр. София, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 29, ал. 1 от Устава на сдружението свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО, което ще се проведе на 14.02.2019 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. „Климент Охридски” 8, при следния дневен ред:

 1. Освобождаване от длъжност и от отговорност досегашните членове на Управителния съвет поради изтичане на мандата им.Проект на решение – Общото събрание освобождава досегашните членове на Управителния съвет от длъжност и от отговорност поради изтичане на мандата им.
 2. Избор на нови членове на Управителния съвет.Проект на решение – Общото събрание избира членове на Управителния съвет с мандат за срок от 5 години.
 3. Разни.

При липса на кворум следващото заседание ще се проведе на 14.02.2019 г. в 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред на събранието ще бъдат на разположение на членовете на Общото събрание на адреса на управление на сдружението, находящ се в гр. София, бул. „Климент Охридски” №8.

Председател на УС:

(Александър Попов)