Събития на БГ Н2

Съобщение

Уведомяваме Ви, че промените приети на Общото събрание на Сдружение “БГ Н2 ОБЩЕСТВО”, ЕИК 131124367, проведено на 29.11.2023 г., са вписани в Търговския регистър на 13.12.2023 г.

Свикване на общо събрание

ПОКАНА за свикване на общо събрание на сдружение с нестопанска цел „БГ Н2 ОБЩЕСТВО“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

    Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „ БГ Н2 ОБЩЕСТВО“, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул „Климент Охридски“ № 8, на основание чл.26,ал.1 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.30 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 29 ноември 2023 г. от 11.00 часа, на адреса на управление в гр.София, бул „Климент Охридски“ № 8, в лаб. 39, блок Б, при следния дневен ред:

 1. Приемане на молбата за напускане на проф. дхн Асен Ангелов Гиргинов, като член на управителния съвет и Сдружението и приемане на молбата за напускане на управителния съвет от проф. д-р Ива Георгиева Бетова и освобождаването им от отговорност;
 2. Приемане на нови членове на сдружението: доц. д-р Димка Иванова Фачикова и доц. д-р Борислав Великов Любенов;
 3. Избор на нови членове на Управителния съвет доц. д-р Димка Иванова Фачикова от ХТМУ и проф. дхн Мартин Славчов Божинов от ХМТУ;
 4. Избор на Директор на Института по водородни технологии „Свети Апостол евангелист Лука“ – проф. дхн Мартин Славчов Божинов;
 5. Отчет за дейността за 2022г. и 2023г. на БГ Н2 ОБЩЕСТВО;
 6. Други.

Изпълнителния директор на Сдружение „БГ Н2 ОБЩЕСТВО“:

проф. дтн Цвети Цветков

 

Посещение на Президента

20 ГОДИНИ БЪЛГАРСКО ВОДОРОДНО ОБЩЕСТВО

На 29 март 2023 г. под егидата на

Президента на България господин Румен Радев

ще се чества 20-годишнината от създаването на Националния научно- изследователски център Българско водородно общество.

Честването ще се извърши в голямата зала “Асен Златаров” на Химикотехнологичния и металургичен университет, София и се явява начало на събитията по случай 70 годишнината на университета.

В програмата на посещението на Президента се предвижда връчване на Златен Сертификат за ПОЧЕТЕН ЧЛЕН НА БГ Н2 ОБЩЕСТВО и подпис в Почетната книга, както и връчване на Почетния знак на АС на ХТМУ.

В края на срещата се предвижда посещение на лабораторията „Инженерна химия“ на ХТМУ и Института по водородни технологии „Св. Апостол и Евангелист ЛУКА“.

Писмо от Президента

Посещение на Еврокомисаря по иновации

IMG-d3a7b9f6f2a60cdce70216356d790af7-VНа 08 ноември 2021 г. на посещение в между-университетския изследователски център Сдружение Българско водородно общество (член на Европейската водородна асоциация ЕНА, www.h2euro.org) и Института по водородни технологии „Свети апостол и евангелист ЛУКА” беше:

ГОСПОЖА МАРИЯ ГАБРИЕЛ,   Еврокомисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж.

В срещата участваха ръководители и водещи учени от БГ Н2 Общество: проф. дтн Цвети Цветков, проф. дхн Мартин Божинов, проф. д-р Ива Бетова, Ректорът на ХТМУ проф. д-р  Сеня Терзиева, Главния енергетик на „АЕЦ-Козлодуй“ ЕАД инж. Йвайло Джантов и сътрудници на еврокомисаря и института.

Изпълнителният директор на БГ Н2 Общество проф. дтн Цвети Цветков докладва за изпълнението на международни и национални проекти, които изпълнява дружеството, което работи вече близо 20 години по въвеждането на “Зелената енергия” в Република България, чрез ускорено внедряването на върховите за световната наука водородни технологии.

Госпожа Габриел беше запозната с изпълнението на Националната програма „Водородни технологии – водородна икономика”, която ще позволи България да се доближи значително до страните в света, които използват пълноценно водорода за създаването на едно безвъглеродно общество.

Госпожа Габриел разгледа с интерес лабораториите на Института  и се запозна с технологиите които се разработват в момента. Докладвано и беше също, че БГ Н2 ОБЩЕСТВО е ключов партньор с Министерство на отбраната, Министерство на околната среда и водите, Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката, Министерство на образованието и науката, Министерство на вътрешните работи, Министерство на земеделието и храните, Министерство на транспорта, съобщенията и информационните технологии, Българската академия на науките и  Химикотехнологичен и металургичен университет.

На финала госпожа Мария Габриел пожела успех в реализирането на върховите водородни технологии и даде препоръки към БГ Н2 ОБЩЕСТВО  да кандидатства за финансиране  на проекти за реализирането им към FUEL CELLS AND HYDROGEN JOINT UNDERTAKING, Brussels, Belgium.

Общо събрание

СЪОБЩЕНИЕ

На 08 юли 2021 г. в София в на адреса на управление на Сдружение с нестопанска цел „БГ Н2 Общество“ в гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 8, се проведе заседание на Общото събрание на сдружението.

Беше избран Управителен съвет (УС) на сдружението в състав:

 • доц. д-р инж. Петя Василева Недялкова, Председател на УС;
 • проф. дтн инж. Цвети Богданов Цветков, Изпълнителен директор;
 • проф. дхн инж. Асен Ангелов Гиргинов, Член на УС;
 • проф. д-р инж. Ива Георгиева Бетова-Божинова, член на УС;
 • маг. икон. Донка Николова Димитрова, член на УС

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БГ Н2 ОБЩЕСТВО

Свикване на общо събрание

ПОКАНА

за свикване на общо събрание на сдружение с нестопанска цел „БГ Н2 ОБЩЕСТВО“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БГ Н2 ОБЩЕСТВО“, със седалище и адрес на управление в гр. София 1756, бул. „Климент Охридски“ № 8, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ във вр. с чл. 30 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 08 юли 2021г. от 11:00ч. на адреса на управление гр. София 1756, бул.„Климент Охридски“ № 8, при следния дневен ред:

 1. Избор на нов член на Управителния съвет;

 2. Избор на нов член на Управителния съвет на Института по водородни технологии (звено на сдружение „БГ Н2 ОБЩЕСТВО“);

 1. Избор на Председател на Научния съвет;

 2. Избор на Председател на Бизнес съвета;

 3. Текущи;

Днес, 21 юни 2021 г. поканата е публикувана и на сайта на сдружението – https://bgh2society.org/ в секция „новини“.

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ  СЪВЕТ

Водородът в настоящето и бъдещето на човечеството

Интервю на проф. Цвети Цветков за Военния телевизионнен канал за мястото на водорода в живота на човечеството, неговата полза за природата, климата и бъдето на зелените технологии, за които активно се говори в САЩ и Европейския съюз.

В допълнение предлагаме да се запознаете с Плановете на ЕС за Водородните технологии в България до 2030 година (на английски език).

Открито писмо

х.№Н2-635/30.09.2020 г.

ДО  ГОСПОДИН ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Сдружението Българско водородно общество  (БГ Н2 Общество)  е национално дружество, създадено 2003 г., работещо в обществена полза и с основна цел въвеждането на „Зелената енергия“ в Република България, чрез ускорено внедряване на върховите за световната наука водородни технологии. Дружеството е член на Европейската водородна асоциация (ЕНА, www.h2euro.org). БГ Н2 Общество разработи и изпълнява Националната програма „Водородни технологии-водородна икономика”, чието реализиране ще позволи България да се доближи значително до страните в света, които използват пълноценно водорода за създаването на едно безвъглеродно общество.

На 08 юли 2020г. Европейската комисията официално обяви стъпките към интегриране на енергийните системи в Европа и три етапа, с които да внедри водородни технологии в сектори, разчитали досега силно на изкопаеми горива. Това трябва да стане с две нови стратегии, които целят енергийните системи в Европа да бъдат свързани и да разчитат предимно на електрификация на ключови сектори на икономиката. В области където това на може да се осъществи, се предлага да се направи преход към чисти горива с ясен приоритет – използването на водород от възобновяема енергия“. ЕК обяви Водородната стратегия за климатично-неутрална Европа и за подкрепа на ангажимента на ЕС за постигане на въглероден неутралитет до 2050 г. и за глобалните усилия за прилагане на Парижкото споразумение. ЕК постави началото на „Европейски алианс за чист водород“ с ключов резултат „План от мащабни инвестиционни проекти в екосистемата с чист водород“ така наречените важни проекти  от общ европейски интерес /IPCEI/. Поради това преди повече от 30 години енергийната икономика на бъдещето бе определена  като  „водородна икономика”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

На основа на решенията на ЕК се очаква до 2030 г. България, да създаде условия за производство на 47 GWh електроенергия от възобновяеми източници, която да бъде съхранена под формата на водород. За целта е необходимо да се реализират редица  „мащабни инвестиционни проекти в екосистемата с чист водород“. В редица международни програми за научни изследвания в областта на енергетиката и климата вече се разглежда съхранението и преобразуването на електроенергията получена от възобновяеми източници под формата на „зелен водород“. БГ Н2 Общество предлага съдействие за мащабно въвеждане на водородните технологии за чиста енергия на основа на Национален енергиен и елиматичен план (NECP) на РБългария.

БГ Н2 Общество предлагаме в новата стратегия за интелигентна специализация 2021-2027  г. да залегне реализирането на високотехнологични проекти в екосистемата с чист водород, които могат успешно да се мултиплицират и адаптират към редица технологични процеси в индустрията, транспорта, строителството и енергетиката:

ЗЕЛЕН ВОДОРОДЕН ПАРК на основа възобновяеми източници на електроенергия (фотоволтаични и ветрови системи), електрохимични генератори на чист водород 99,9995%, системи за съхранението на водорода при ниско и високо налягане до 70 MРa, зареждане на транспортни средства, трансфер към други енергийни системи с авто и ЖП цистерни, инжекция до 20% в тръбопроводи с природен газ и при необходимост отново генериране на електроенергия 380 V AC 3 фази, на основа на различни системи от горивни елементи: PEМFC, AFC, PAFC, MCFC и SOFC. Института по водородни технологии има капацитет и готовност да осигури и необходимото съдействие по организацията, анализа и реализирането в България на върховите водородни технологии, за благото на българското общество.

signs

 

Приложение: Програма на ЕС за развитие на водородните технологии в Р. България (оригинал на английски език)

ТЪЖНА ВЕСТ

НА 19 АПРИЛ 2020 ВЕЛИКДЕН ПОЧИНА

АКАДЕМИК  АЛЕКСАНДЪР КРУМОВ ПОПОВ

(1942-2020г.)

Акад. дхн Александър Попов беше сучредител през 2003 г. и до кончината си Председател на управителния съвет на Националния  между-университетски изследователски център Българско водородно общество -член на Европейската водородна асоциация.
Професор дхн Александър Попов ръководи редица международни и национални проекти за въвеждането на “Зелената енергия”  в Република България, чрез внедряване на върховите за световната наука водородни технологии и адаптирането им в образователната система.
Академик Александър Попов беше дългогодишен ръководител на различни нива на Българската академия на науките: Научен секретар по химия, Главен научен секретар и Първи Заместник председател на БАН.
В лицето на проф. дхн Алексадър Попов българската и международната електрохимична наука загубиха един от водещите учени в областта на върховите водородни технологии.
ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!!!
От Управителния съвет на БГ Н2 Общество

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БГ Н2 ОБЩЕСТВО”

С настоящата покана УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „БГ H2 Общество”, гр. София, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 29, ал. 1 от Устава на сдружението свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО, което ще се проведе на 14.02.2019 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. „Климент Охридски” 8, при следния дневен ред:

 1. Освобождаване от длъжност и от отговорност досегашните членове на Управителния съвет поради изтичане на мандата им.Проект на решение – Общото събрание освобождава досегашните членове на Управителния съвет от длъжност и от отговорност поради изтичане на мандата им.
 2. Избор на нови членове на Управителния съвет.Проект на решение – Общото събрание избира членове на Управителния съвет с мандат за срок от 5 години.
 3. Разни.

При липса на кворум следващото заседание ще се проведе на 14.02.2019 г. в 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред на събранието ще бъдат на разположение на членовете на Общото събрание на адреса на управление на сдружението, находящ се в гр. София, бул. „Климент Охридски” №8.

Председател на УС:

(Александър Попов)