Новини

Общо събрание

На 21.10.2010 година се проведе Общо събрание на БГ Н2 Общество.

На Събранието СДРУЖЕНИЕТО създаде като своя структура Балкански център „Водородни технологии” (БЦВТ). По-късно, в тържествената част бяха връчени „Златен почетен знак” за заслуги и бяха представени две презентации: предложение за съвместно участие на ТУ и БГ Н2 Общество в състезанието SHELL ECO maraton и доклад от 18-тия Световен конгрес по водородни технологии в Есен, 2010 г.

Събранието протече при следния дневен ред:

Приемане на Отчет на УС за дейността на СДРУЖЕНИЕТО.

Отчетът беше представен от Председателят академик Александър Попов. Отчетът беше приет с пълно единодушие.

Приемане на финансов отчет.

Резюме на финансовият отчет  на СДРУЖЕНИЕТО, подготвен от Главен счетоводител Донка Димитрова, беше представено от Главният секретар проф. дтн Цвети Цветков. Финансовият отчет беше приет с пълно единодушие.

Освобождаване и избор на нови членове на Управителния съвет.

С пълно единодушие беше решено да бъде освободен от УС проф. дтн Виктор Анчев и за нов член на УС беше избран с пълно единодушие проф. дхн Мартин Божинов, досегашен Изпълнителен секретар “Енергетика” на СДРУЖЕНИЕТО.

Поради на навършване на кръгла годишнина проф. Виктор Анчев беше награден със „Златен почетен знак” за заслуги към Сдружението.

Промени в Устава.

Добавя нова т. 11 към чл. 6 от Устава със следната редакция:

11. СДРУЖЕНИЕТО създава като своя структура Балкански център „Водородни технологии” (БЦВТ) и съдейства за неговото развитие и популяризиране сред страните от югоизточна Европа. БЦВТ е неразделна част от “БГ Н2 ОБЩЕСТВО”.

Тържествена част на заседанието:

Връчване на „Златен почетен знак” за заслуги към СДРУЖЕНИЕТО.

С Първият „Златен почетен знак” за заслуги към БГ Н2 Общество беше удостоен, посмъртно, нашият учител академик Евгени Будевски, Първи Председател на Научния съвет на СДРУЖЕНИЕТО.

С Вторият „Златен почетен знак” за заслуги към БГ Н2 Общество беше удостоен Първият Председател на Бизнес съвета и учредител на БГ Н2 Общество проф. дхн дтн Здравко Стойнов – Директор на ИЕЕС на БАН.

Със „Златен почетен знак” за заслуги към БГ Н2 Общество бяха удостоени и учредителите на БГ Н2 Общество, проф. дтн Герги Високов и проф. дтн Виктор Анчев, които наскоро също навършиха кръгли годишнини.

SHELL ECO maraton

Главният секретар проф. Цветков запозна ОС с предложението на ТУ- София за съвместно участие на ТУ и БГ Н2 Общество в състезанието в Германия, през 2011 г.

Водородни технологии – доклад 2010 г.

Секретарят на Научния съвет на БГ Н2 Общество д-р Богдан Цветков запозна ОС с последните тенденции за развитието на науката и технологиите отразени на 18-тия Световен конгрес по водородни технологии с изложение на водещите фирми в областта на водородните технологии, проведен в Есен, Германия през м. май 2010.

Постоянна връзка