Новини

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2013 г.

Сдружение Българско
водородно общество (
БГ Н2
Общество
) е национално дружество с основна цел въвеждането на „Зелената енергия“ в Република България, чрез ускорено
внедряването на върховите за световната наука водородни технологии и
адаптирането им в образователната система.
БГ Н2 ОБЩЕСТВО е учредено през 2003 година от
Министерство на отбраната на Република България, Химикотехнологичен и
металургичен университет  и Българската академия на науките.
.

 

ядрената енергетика” и „Технология на горивните елементи”.  (Приложение

7).

 

Към научната дейност на БГ Н2 Общество могат да бъде отчетено участието на членове на БГ

Н2 Общество в редица конференции, семинари, работни срещи, проведени в

България и в чужбина. За този период бе извършена и широка публикациона

дейност. Списък на последните научни трудове на членовете на БГ Н2 Общество е даден в (Приложение 9), като бяха забелязани

над 400 позовавания на работи на членове на БГ

Н2 Общество  в световната научна

литература (Приложение 8).

 

През отчетния период на страница

в интернет на БГ Н2 Общество

ежемесечно се публикуват информации за новостите във водородните технологии у

нас и по-света.

 

Приложения: Съгласно текста.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БГ

Н2 Общество:

 

                                                 (академик

дхн Александър  Попов)

 О Т Ч Е Т

 

ЗА

ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ

БЪЛГАРСКО

ВОДОРОДНО ОБЩЕСТВО

(БГ Н2

ОБЩЕСТВО) ЗА КАЛЕНДАРНАТА  2013 г.

 

Р е з ю м е

 

Сдружение Българско

водородно общество (БГ Н2

Общество) е национално дружество с основна цел въвеждането на „Зелената енергия“ в Република България, чрез ускорено

внедряването на върховите за световната наука водородни технологии и

адаптирането им в образователната система. БГ Н2 ОБЩЕСТВО е учредено през 2003 година от

Министерство на отбраната на Република България, Химикотехнологичен и

металургичен университет  и Българската академия на науките.

БГ Н2 Общество е член на Европейската водородна

асоциация (ЕНАwww.h2euro.org) и

Европейския изследователски консорциум по водородни технологии (N.ERGHY, www.nerghy.eu). БГ Н2 Общество е между-университетски изследователски

център обединяващ: Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ),

Софийски унивирситет “Св.Климент Охридски” – Факултет Химия и фармация (СУ-ФХФ),

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” (МГУ) и Института по електрохимия

и енергийни системи на Българската академия на науките (ИЕЕС-БАН).

Национална и международна

стратегия 

БГ Н2 Общество е   изследователски център,

който работи по основните направления на Националната програма за научни

изследвания „Водородни

технологии – Водородна икономика. Негови основни

дейности са научни изследвания

в областта на: горивни елементи, материали за водородната енергетика,

разработване на съвременни методи за получаване на водород, методи за неговото

 съхранение и транспорт както и  утилизацията му.  БГ Н2 Общество обучава

магистри и докторанти  по специалността „Водородни технологии”. БГ Н2 Общество е национално дружество с основна цел

 ускорено внедряване на върховите за световната наука водородни

технологии, въвеждането им в образованието и е признато в Европейската комисия

(ЕК) като изпълнител на редица международни и национални проекти.

Общественополезни цели на

сдружението

Асоциира и координира работата на всички

национални, държавни, обществени и частни български научноизследователски и

развойно- внедрителски организации, работещи в областта на водородните

технологии, с Европейската водородна асоциация, Европейския изследователски

консорциум по водородни технологии, с други сродни организации по света.

Консултира и съветва висшите държавни органи и институции, с цел ускорено

внедряване на върховите постижения на научно-техническия прогрес и по-конкретно

за въвеждане на водородни технологии в отбраната и сигурността, в националната

икономика и в бита на населението. Осъществява връзки в областта на водородните

технологии между обществени, частни и държавни структури на Република България

със страни от цял свят. Подпомага въвеждането   

на    по-чисти     енергии   

и технологични    процеси,    в   

полза  на   интересите    на гражданите,   

чрез   поощряване   разработването  

и    употребата   на водородни    

технологии     в     България.

Информира българското население, за предимствата и ползите от приложението на

водорода като алтернативен, по-чист и икономически по-ефективен източник на

енергия. Популяризира  водородните технологии, посредством запознаване на

гражданите със световния опит в тази сфера.

През изминалите години БГ Н2

ОБЩЕСТВО се утвърди като независимо, неправителствено формирование, което

същевременно е стратегически партньор на Парламента, Президента и

Правителството на  Р.България в областта

на водородните технологии. Сдружението е ключов партньор с

Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерство на

околната среда и водите, Министерство на икономиката и енергетиката,

Министерство на образованието и науката, Министерство на земеделието и храните,

Българска академия на науките, Химикотехнологичен и металургичен университет,

„АЕЦ – Козлодуй” ЕАД, корпорации и фирми от сферата на публично – частното

партньорство.  Към БГ Н2 ОБЩЕСТВО действат четири постоянни тематични комисии по

Отбрана, Енергетика, Околна среда и Образование. В комисиите работят водещи

учени от БАН и водещи Университети от страната.

 

През

отчетния период календарната 2013 г. основната дейност на БГ Н2 ОБЩЕСТВО би могла да бъде обобщена както следва:

 

1.      Приоритетна задача на БГ Н2 Общество е стартиране на актуализираната Национална програма за

научни изследвания „Водородни технологии- водородна икономика”. Последователно бяха проведени срещи с Министрите на околната среда

и водите, икономиката и енергетиката, земеделието и горите, образованието и науката

и транспорта, информационните технологии и съобщенията. Всички Министерства

подкрепиха програмата.

В момента текат процедури за финансиране на

конкретните проекти, които са в приоритетите на съответните министерства.

Националната

програма ее предвидено програмата да се изпълнява от ИНСТИТУТА ПО ВОДОРОДНИ

ТЕХНОЛОГИИ „Св. апостол и евангелист ЛУКА” на БГ Н2 Общество и лаборатории от ИЕЕС на Българска академия на

науките, Факултета по химия и фармация на Софийски университет „Св.Климент

Охридски”, Центъра по водородни технологии на Химикотехнологичен и металургичен

университет и Лаборатории на Минно- геоложки университет „Св. Иван Рилски”. (Приложение 1).

 

2. За обучение на магистри по

специалността „Водородни технологии” и „Химични технологии в ядрената

енергетика” през учебната 2012-2013 г. успешно продължава да функционира Център

по водородни технологии към Химикотехнологичения и металургичен университет.

Глобалната политика на центъра се определя от Съвет по водородни технологии,

който се ръководи от Ректорът на ХТМУ проф. д-р Митко Георгиев и в който

участват Ректорът на МГУ „Св.Иван Рилски проф. д-р Любен Тотев, чл. кор. дхн

Тони Спасов –Декан на Факултета по химия и фармация на СУ и акад. Александър

Попов от БАН. Вече се дипломираха три випуска магистри, които се реализираха

предимно в „АЕЦ-Козлодуй” ЕАД. (Приложение 2).

 

3. БГ Н2

Общество и през 2013 г.изпълнява от страна на

Република България основните Европейски проекти по ядрена безопасност

финансирани по програмата ЕВРОАТОМ с ползвател „АЕЦ- Козлодуй” ЕАД. През 2012

г. БГ Н2 Общество продължава

изпълнението на проект по 7-ма Рамкова

Програма на ЕК FI7-232612 “Prediction of

the Effects of Radiation For reactor pressure vessel and in-core Materials

using multi-scale modelling – 60 years foreseen plant lifetime (PERFORM60)”

с координатор Electricité de

France SA. В проекта  участват още 15

водещи университети, фирми и научни центрове от Франция, Белгия, Германия,

Великобритания, Финландия, Чехия и Испания. През 2013 г. продължава и

изпълнението на  дългосрочния Рамков

договор за стратегическо сътрудничество между Националното дружество БГ Н2 Общество и „АЕЦ-Козлодуй” ЕАД. (Приложение 3).

 

4.  През 2013 г. БГ Н2 Общество продължава да изпълнява и основния проект в

сферата на водородните технологии финансиран от Националния фонд „Научни

изследвания” на тема „Импулсната електролиза като високоефективен метод за

генериране на водородни газови смеси”. Проектът. се изпълнява съвместно с

Центъра по водородни технологии на ХТМУ и МГУ „Св. Иван Рилски”. По проекта има

отпечатани две публикации в списания с IF и резултати от изследванията са

докладвани на два международни конгреса и на три Национални конференции с международно

участие. (Приложение 4).

 

5. И през

2013 г. БГ Н2

Общество продължава

да изпълнява от страна на България и основния проект на

Европейския съюз за изследване на корозионната устойчивост на медните

контейнери за съхранение на ядрени отпадъци, по дългосрочен договор (2008- 2014

г.) на тема „ Long-Term Interaction of

Copper with Deoxygenated Aqueous Solution”(Приложение 5).

 

6.  През

2013 г. БГ Н2 Общество спечели

конкурс по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на

българската икономика” по процедурата „Развитие на приложните изследвания в

изследователските организации в България”, по иновативна ост „Развитие на

икономиката, базирана на знанието и на иновационните дейности”, в област на

въздействие „Подобряване на про-иновативната инфраструктура” и по операция .

„Подкрепа за обновяването на оборудването за приложни цели”. Основната цел на

проекта е оборудването на лаборатории за приложни изследвания за успешното

изпълнение на Националната програма „Водородни технологии- водородна

икономика”. В момента текат процедури по обществени поръчки за изпълнението на

проекта за  доставка на дълготрайните

материални активи  на ИНСТИТУТА ПО ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ „Св.

апостол и евангелист ЛУКА” (Приложение

6).

 

7. Образователна, издателска и научна дейност

 

За отчетния

период дейността на БГ Н2 Общество в

областта на образованието се изразяваше основно в следното:

1.        

Изнасяне на научни доклади от

членовете на БГ Н2 Общество пред

различни международни и национални научни форуми.

2.        

Публикуване на материали във

връзка с конвенционалните и неконвенционалните водородни технологии.

 

Издателството

на БГ Н2 Общество отпечата

монографията „ЕЛЕКТРОХИМИЯ на йонни стопилки” (Ц. Цветков) във връзка с

40-годишнината от създаването на това новото научно направление в България. В

момента на рецензенти са новите монографии „Нанотехнологии и наноматериали за

ядрената енергетика” и „Технология на горивните елементи”.  (Приложение

7).

 

Към научната дейност на БГ Н2 Общество могат да бъде отчетено участието на членове на БГ

Н2 Общество в редица конференции, семинари, работни срещи, проведени в

България и в чужбина. За този период бе извършена и широка публикациона

дейност. Списък на последните научни трудове на членовете на БГ Н2 Общество е даден в (Приложение 9), като бяха забелязани

над 400 позовавания на работи на членове на БГ

Н2 Общество  в световната научна

литература (Приложение 8).

 

През отчетния период на страница

в интернет на БГ Н2 Общество

ежемесечно се публикуват информации за новостите във водородните технологии у

нас и по-света.

 

Приложения: Съгласно текста.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БГ

Н2 Общество:

 

                                                 (академик

дхн Александър  Попов)

 О Т Ч Е Т

 

ЗА

ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ

БЪЛГАРСКО

ВОДОРОДНО ОБЩЕСТВО

(БГ Н2

ОБЩЕСТВО) ЗА КАЛЕНДАРНАТА  2013 г.

 

Р е з ю м е

 

Сдружение Българско

водородно общество (БГ Н2

Общество) е национално дружество с основна цел въвеждането на „Зелената енергия“ в Република България, чрез ускорено

внедряването на върховите за световната наука водородни технологии и

адаптирането им в образователната система. БГ Н2 ОБЩЕСТВО е учредено през 2003 година от

Министерство на отбраната на Република България, Химикотехнологичен и

металургичен университет  и Българската академия на науките.

БГ Н2 Общество е член на Европейската водородна

асоциация (ЕНАwww.h2euro.org) и

Европейския изследователски консорциум по водородни технологии (N.ERGHY, www.nerghy.eu). БГ Н2 Общество е между-университетски изследователски

център обединяващ: Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ),

Софийски унивирситет “Св.Климент Охридски” – Факултет Химия и фармация (СУ-ФХФ),

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” (МГУ) и Института по електрохимия

и енергийни системи на Българската академия на науките (ИЕЕС-БАН).

Национална и международна

стратегия 

БГ Н2 Общество е   изследователски център,

който работи по основните направления на Националната програма за научни

изследвания „Водородни

технологии – Водородна икономика. Негови основни

дейности са научни изследвания

в областта на: горивни елементи, материали за водородната енергетика,

разработване на съвременни методи за получаване на водород, методи за неговото

 съхранение и транспорт както и  утилизацията му.  БГ Н2 Общество обучава

магистри и докторанти  по специалността „Водородни технологии”. БГ Н2 Общество е национално дружество с основна цел

 ускорено внедряване на върховите за световната наука водородни

технологии, въвеждането им в образованието и е признато в Европейската комисия

(ЕК) като изпълнител на редица международни и национални проекти.

Общественополезни цели на

сдружението

Асоциира и координира работата на всички

национални, държавни, обществени и частни български научноизследователски и

развойно- внедрителски организации, работещи в областта на водородните

технологии, с Европейската водородна асоциация, Европейския изследователски

консорциум по водородни технологии, с други сродни организации по света.

Консултира и съветва висшите държавни органи и институции, с цел ускорено

внедряване на върховите постижения на научно-техническия прогрес и по-конкретно

за въвеждане на водородни технологии в отбраната и сигурността, в националната

икономика и в бита на населението. Осъществява връзки в областта на водородните

технологии между обществени, частни и държавни структури на Република България

със страни от цял свят. Подпомага въвеждането   

на    по-чисти     енергии   

и технологични    процеси,    в   

полза  на   интересите    на гражданите,   

чрез   поощряване   разработването  

и    употребата   на водородни    

технологии     в     България.

Информира българското население, за предимствата и ползите от приложението на

водорода като алтернативен, по-чист и икономически по-ефективен източник на

енергия. Популяризира  водородните технологии, посредством запознаване на

гражданите със световния опит в тази сфера.

През изминалите години БГ Н2

ОБЩЕСТВО се утвърди като независимо, неправителствено формирование, което

същевременно е стратегически партньор на Парламента, Президента и

Правителството на  Р.България в областта

на водородните технологии. Сдружението е ключов партньор с

Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерство на

околната среда и водите, Министерство на икономиката и енергетиката,

Министерство на образованието и науката, Министерство на земеделието и храните,

Българска академия на науките, Химикотехнологичен и металургичен университет,

„АЕЦ – Козлодуй” ЕАД, корпорации и фирми от сферата на публично – частното

партньорство.  Към БГ Н2 ОБЩЕСТВО действат четири постоянни тематични комисии по

Отбрана, Енергетика, Околна среда и Образование. В комисиите работят водещи

учени от БАН и водещи Университети от страната.

 

През

отчетния период календарната 2013 г. основната дейност на БГ Н2 ОБЩЕСТВО би могла да бъде обобщена както следва:

 

1.      Приоритетна задача на БГ Н2 Общество е стартиране на актуализираната Национална програма за

научни изследвания „Водородни технологии- водородна икономика”. Последователно бяха проведени срещи с Министрите на околната среда

и водите, икономиката и енергетиката, земеделието и горите, образованието и науката

и транспорта, информационните технологии и съобщенията. Всички Министерства

подкрепиха програмата.

В момента текат процедури за финансиране на

конкретните проекти, които са в приоритетите на съответните министерства.

Националната

програма ее предвидено програмата да се изпълнява от ИНСТИТУТА ПО ВОДОРОДНИ

ТЕХНОЛОГИИ „Св. апостол и евангелист ЛУКА” на БГ Н2 Общество и лаборатории от ИЕЕС на Българска академия на

науките, Факултета по химия и фармация на Софийски университет „Св.Климент

Охридски”, Центъра по водородни технологии на Химикотехнологичен и металургичен

университет и Лаборатории на Минно- геоложки университет „Св. Иван Рилски”. (Приложение 1).

 

2. За обучение на магистри по

специалността „Водородни технологии” и „Химични технологии в ядрената

енергетика” през учебната 2012-2013 г. успешно продължава да функционира Център

по водородни технологии към Химикотехнологичения и металургичен университет.

Глобалната политика на центъра се определя от Съвет по водородни технологии,

който се ръководи от Ректорът на ХТМУ проф. д-р Митко Георгиев и в който

участват Ректорът на МГУ „Св.Иван Рилски проф. д-р Любен Тотев, чл. кор. дхн

Тони Спасов –Декан на Факултета по химия и фармация на СУ и акад. Александър

Попов от БАН. Вече се дипломираха три випуска магистри, които се реализираха

предимно в „АЕЦ-Козлодуй” ЕАД. (Приложение 2).

 

3. БГ Н2

Общество и през 2013 г.изпълнява от страна на

Република България основните Европейски проекти по ядрена безопасност

финансирани по програмата ЕВРОАТОМ с ползвател „АЕЦ- Козлодуй” ЕАД. През 2012

г. БГ Н2 Общество продължава

изпълнението на проект по 7-ма Рамкова

Програма на ЕК FI7-232612 “Prediction of

the Effects of Radiation For reactor pressure vessel and in-core Materials

using multi-scale modelling – 60 years foreseen plant lifetime (PERFORM60)”

с координатор Electricité de

France SA. В проекта  участват още 15

водещи университети, фирми и научни центрове от Франция, Белгия, Германия,

Великобритания, Финландия, Чехия и Испания. През 2013 г. продължава и

изпълнението на  дългосрочния Рамков

договор за стратегическо сътрудничество между Националното дружество БГ Н2 Общество и „АЕЦ-Козлодуй” ЕАД. (Приложение 3).

 

4.  През 2013 г. БГ Н2 Общество продължава да изпълнява и основния проект в

сферата на водородните технологии финансиран от Националния фонд „Научни

изследвания” на тема „Импулсната електролиза като високоефективен метод за

генериране на водородни газови смеси”. Проектът. се изпълнява съвместно с

Центъра по водородни технологии на ХТМУ и МГУ „Св. Иван Рилски”. По проекта има

отпечатани две публикации в списания с IF и резултати от изследванията са

докладвани на два международни конгреса и на три Национални конференции с международно

участие. (Приложение 4).

 

5. И през

2013 г. БГ Н2

Общество продължава

да изпълнява от страна на България и основния проект на

Европейския съюз за изследване на корозионната устойчивост на медните

контейнери за съхранение на ядрени отпадъци, по дългосрочен договор (2008- 2014

г.) на тема „ Long-Term Interaction of

Copper with Deoxygenated Aqueous Solution”(Приложение 5).

 

6.  През

2013 г. БГ Н2 Общество спечели

конкурс по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на

българската икономика” по процедурата „Развитие на приложните изследвания в

изследователските организации в България”, по иновативна ост „Развитие на

икономиката, базирана на знанието и на иновационните дейности”, в област на

въздействие „Подобряване на про-иновативната инфраструктура” и по операция .

„Подкрепа за обновяването на оборудването за приложни цели”. Основната цел на

проекта е оборудването на лаборатории за приложни изследвания за успешното

изпълнение на Националната програма „Водородни технологии- водородна

икономика”. В момента текат процедури по обществени поръчки за изпълнението на

проекта за  доставка на дълготрайните

материални активи  на ИНСТИТУТА ПО ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ „Св.

апостол и евангелист ЛУКА” (Приложение

6).

 

7. Образователна, издателска и научна дейност

 

За отчетния

период дейността на БГ Н2 Общество в

областта на образованието се изразяваше основно в следното:

1.        

Изнасяне на научни доклади от

членовете на БГ Н2 Общество пред

различни международни и национални научни форуми.

2.        

Публикуване на материали във

връзка с конвенционалните и неконвенционалните водородни технологии.

 

Издателството

на БГ Н2 Общество отпечата

монографията „ЕЛЕКТРОХИМИЯ на йонни стопилки” (Ц. Цветков) във връзка с

40-годишнината от създаването на това новото научно направление в България. В

момента на рецензенти са новите монографии „Нанотехнологии и наноматериали за

ядрената енергетика” и „Технология на горивните елементи”.  (Приложение

7).

 

Към научната дейност на БГ Н2 Общество могат да бъде отчетено участието на членове на БГ

Н2 Общество в редица конференции, семинари, работни срещи, проведени в

България и в чужбина. За този период бе извършена и широка публикациона

дейност. Списък на последните научни трудове на членовете на БГ Н2 Общество е даден в (Приложение 9), като бяха забелязани

над 400 позовавания на работи на членове на БГ

Н2 Общество  в световната научна

литература (Приложение 8).

 

През отчетния период на страница

в интернет на БГ Н2 Общество

ежемесечно се публикуват информации за новостите във водородните технологии у

нас и по-света.

 

Приложения: Съгласно текста.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БГ

Н2 Общество:

 

                                                 (академик

дхн Александър  Попов)

 

Постоянна връзка