Новини

Обява за конкурс за главен асистент

Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по:

  • Научна област: 4. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА,
  • Професионално направление: 4.2. ХИМИЧЕСКИ НАУКИ,
  • Научна специалност: 01.05.14 „ЕЛЕКТРОХИМИЯ (вкл. ЕЛЕКТРОХИМИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТОКА)”.

Конкурсната позиция е обявена за да послужи на академичните нужди на Институт по водородни технологии „Св. апостол и евангелист Лука“ към СНЦ „Българско водородно общество“ и е със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник“, съгласно Закона за развитие на академичния състав в РБ (ЗРАСРБ) и Правилника за прилагането на ЗРАСРБ. Кандидатите могат да подават документи за участие на адреса на СНЦ „Българско водородно общество“ със седалище:

  • гр. София, бул. ”Климент Охридски” №: 8, в сградата на Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ), блок Б, стая №: 9,
  • пощаенски адрес: София 1164, пощенска кутия №: 92,
  • тел.: (00359 2) 81 63 428; 81 63 429; 81 63 430.

(Обнародван в Държавен Вестник, Брой 8, 23.01.2018 г.)

Етикети: . Постоянна връзка