Проекти

АЕЦ-Козлодуй

Като част от Националната програма „Водородни технологии-водородна икономика” през месец май 2017 г. започна изпълнението на проект № 872000008 „Оптимизация на процесите, свързани с генериране и утилизация на водород в централи с реактор тип ВВЕР”, а през месец февруари 2018 г. започна изпълнението на проект № 882000006 „Разработка на идеен проект и технико-икономически анализ на автономен изравнителен комплекс на основа електролизен водород“. Двата проекта се изпълняват за нуждите на „АЕЦ-Козлодуй“ ЕАД.

БГ Н2 Общество изпълнява пет годишен Рамков договор №865000003/18.10.2016 с „АЕЦ-Козлодуй“ ЕАД. От месец февруари 2018 г. започна изпълнението на основни договори по ядрена безопасност в полза на „АЕЦ-Козлодуй“ ЕАД:

  • „Експериментално характеризиране и моделиране на корозионните процеси на вътрекорпусни материали във ВВЕР централи“;
  • „Експериментално характеризиране и моделиране на процесите на корозионна ерозия и отлагане на шлам в парогенераторите на ВВЕР централи“.
Постоянна връзка