Новини

Свикване на общо събрание

ПОКАНА

за свикване на общо събрание на сдружение с нестопанска цел „БГ Н2 ОБЩЕСТВО“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БГ Н2 ОБЩЕСТВО“, със седалище и адрес на управление в гр. София 1756, бул. „Климент Охридски“ № 8, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ във вр. с чл. 30 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 08 юли 2021г. от 11:00ч. на адреса на управление гр. София 1756, бул.„Климент Охридски“ № 8, при следния дневен ред:

  1. Избор на нов член на Управителния съвет;

  2. Избор на нов член на Управителния съвет на Института по водородни технологии (звено на сдружение „БГ Н2 ОБЩЕСТВО“);

  1. Избор на Председател на Научния съвет;

  2. Избор на Председател на Бизнес съвета;

  3. Текущи;

Днес, 21 юни 2021 г. поканата е публикувана и на сайта на сдружението – https://bgh2society.org/ в секция „новини“.

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ  СЪВЕТ

Постоянна връзка