Събития на БГ Н2

Общо събрание

СЪОБЩЕНИЕ

На 08 юли 2021 г. в София в на адреса на управление на Сдружение с нестопанска цел „БГ Н2 Общество“ в гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 8, се проведе заседание на Общото събрание на сдружението.

Беше избран Управителен съвет (УС) на сдружението в състав:

  • доц. д-р инж. Петя Василева Недялкова, Председател на УС;
  • проф. дтн инж. Цвети Богданов Цветков, Изпълнителен директор;
  • проф. дхн инж. Асен Ангелов Гиргинов, Член на УС;
  • проф. д-р инж. Ива Георгиева Бетова-Божинова, член на УС;
  • маг. икон. Донка Николова Димитрова, член на УС

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БГ Н2 ОБЩЕСТВО

Постоянна връзка