Слайдшоу

20 години БГ Н2 Общество

IMG_7773На 29 март 2023г. в зала „Асен Златаров“ на Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) се проведе тържественото честване на 70-годишнината на университета и 20-годишнината на Националния научно-изследователски център Българско водородно общество в София с присъствието Президента на Република България г-н Румен Радев.

Радвам се да бъда сред учени, преподаватели, студенти и съмишленици с важна мисия за бъдещето на България. Бъдеще, което нека не си правим илюзии, ще продължи да бъде белязано от множество кризи, но и ще дава още по-големи възможности за пълноценна интеграция на България в общото европейско икономическо пространство.

IMG_7718Това каза президентът Румен Радев. Той подчерта обаче, че в момента в Европейския съюз има мащабни, интензивни процеси за коренно нов подход към европейската икономика и към единния пазар, основани на стратегията за устойчива конкурентоспособност, на новия европейски акт за индустрия с нулеви емисии и за новия европейски акт за критични суровини.

Президентът Румен Радев посети учебни и изследователски лаборатории на катедра “Инженерна химия” на ХТМУ и разговаря със студенти.

IMG_7747Президентът посети още сградата и разгледа лабораториите на Института по водородни технологии “Свети апостол и евангелист ЛУКА” на БГ Н2 Общество. Тои беше придружен от Директора на института проф. дтн Цвети Цветков и проф. дхн Мартин Божинов, Директор Наука на БГ Н2 Общество и зам.Ректор наука на ХТМУ.

IMG_7766
Президентът се подписа накрая в Почетната книга на БГ Н2 Общество.

За повече информация относно БГ Н2 Общество и водородните технологии можете да прочетете в речта на проф. Цветков на срещата.

***

БГ Н2 Общество е национално дружество, работещо в обществена полза и с основна цел въвеждането на „Зелената енергия“ в Република България, чрез ускорено внедряване на върховите за световната наука водородни технологии. Дружеството разработи и изпълнява Националната програма „Водородни технологии-водородна икономика”, чието реализиране ще позволи България да се доближи значително до страните в света, които използват пълноценно водорода за създаването на едно безвъглеродно общество. За изпълнение на тази Национална програма към между-университетския изследователски център БГ Н2 Общество беше създаден Институт по водородни технологий „Св. апостол и евангелист Лука“. Института е съоражен с най-модерната техника за изследвания по евро проект за над 4 милиона лева.

Като част от Националната програма „Водородни технологии-водородна икономика” БГ Н2 Общество изпълнява от 2010 г. два петгодишни Рамкови договори с „АЕЦ-Козлодуй“ ЕАД. БГ Н2 Общество внедри в „АЕЦ- Козлодуй” ЕАД и основните Европейски проекти по ядрена безопасност финансирани по програмата EURATOM.

Вече десет години, в лабораториите на междууниверситетския учебно-изследователски център БГ Н2 Общество се обучават магистри по специалностите „Водородни технологии“ и „Химични технологии в ядрената енергетика” с лектори водещи професори от столични университети и БАН. Повечето от завършилите магистри работят вече в „АЕЦ-Козлодуй“ ЕАД.

Издадена беше и монографията „Водородна енергетика, хибридни системи и горивни елемейти“ от български автори, издадена 2017 г. на 599 стр. от издателството на БГ Н2 Общество, където детайлно се разглеждат теоретичните основи на горивните елементи в цялото им многообразие (полимерно-мембранни, алкални, фосфорна-киселинни, с карбонатни стопилки, твърдо-оксидни), характеристичните особености на системите горивни елементи, влиянието на параметрите на системата върху ефективността й, моделиране и диагностика, инфраструктура и приложението на системите горивни елементи. Направен е също така и кратък преглед на енергийните технологии за производство на водород – като гориво на бъдещето – и се изтъква бързо нарастващото значение на безалтернативния метод на водната електролиза за получаване на „зелен“ водород, без каквито и да са вредни за природата странични продукти.

Постоянна връзка