Събития на БГ Н2

Свикване на общо събрание

ПОКАНА за свикване на общо събрание на сдружение с нестопанска цел „БГ Н2 ОБЩЕСТВО“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

    Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „ БГ Н2 ОБЩЕСТВО“, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул „Климент Охридски“ № 8, на основание чл.26,ал.1 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.30 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 29 ноември 2023 г. от 11.00 часа, на адреса на управление в гр.София, бул „Климент Охридски“ № 8, в лаб. 39, блок Б, при следния дневен ред:

  1. Приемане на молбата за напускане на проф. дхн Асен Ангелов Гиргинов, като член на управителния съвет и Сдружението и приемане на молбата за напускане на управителния съвет от проф. д-р Ива Георгиева Бетова и освобождаването им от отговорност;
  2. Приемане на нови членове на сдружението: доц. д-р Димка Иванова Фачикова и доц. д-р Борислав Великов Любенов;
  3. Избор на нови членове на Управителния съвет доц. д-р Димка Иванова Фачикова от ХТМУ и проф. дхн Мартин Славчов Божинов от ХМТУ;
  4. Избор на Директор на Института по водородни технологии „Свети Апостол евангелист Лука“ – проф. дхн Мартин Славчов Божинов;
  5. Отчет за дейността за 2022г. и 2023г. на БГ Н2 ОБЩЕСТВО;
  6. Други.

Изпълнителния директор на Сдружение „БГ Н2 ОБЩЕСТВО“:

проф. дтн Цвети Цветков

 

Постоянна връзка