За нас

Сдружение Българско водородно общество (БГ Н2 Общество) е национално дружество с основна цел въвеждането на “Зелената енергия” в Република България, чрез ускорено внедряването на върховите за световната наука водородни технологии и адаптирането им в образователната система. Дружеството разработи Националната програма „Водородни технологии-водородна икономика”, която в рамките на пет години ще позволи България да се доближи значително до страните в света, които използват пълноценно водорода за създаването на едно безвъглеродно общество.

БГ Н2 ОБЩЕСТВО е учредено през 2003 година от Министерство на отбраната на Република България, Химикотехнологичен и металургичен университет  и Българската академия на науките. БГ Н2 Общество е член на Европейската водородна асоциация (ЕНАwww.h2euro.org) и Европейския изследователски консорциум по водородни технологии (N.ERGHY, www.nerghy.eu), Брюксел, Белгия.

БГ Н2 Общество е между-университетски изследователски център обединяващ: Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ), Софийски унивирситет “Св.Климент Охридски” – Химически факултет (СУ-ХФ), Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” (МГУ) и Института по електрохимия и енергийни системи на Българската академия на науките (ИЕЕС-БАН).

В новосъздадения Институт по водородни технологии „Свети апостол и евангелист ЛУКА”, към БГ Н2 Общество, бяха оборудвани и пуснати в експлоатация нови високотехнолигични лаборатории: „Технология на горивните елементи и енергийна ефективност”, „Електролиза и фотоелектролиза”, „Неконвенционални водородни технологии” и две „Учебно-квалификационни лаборатории по водородни технологии”.

Институтът по водородни технологии „Свети апостол и евангелист ЛУКА” изпълнява  Националната програма „Водородни технологии-водородна икономика”, като целта на всички дейности по проекта е създаването на благоприятни условия за развитието на нови иновативни предприятия и ускорено комерсиализиране на водородните технологии в Република България.

Цели

Национална и международна стратегия 

БГ Н2 Общество е   изследователски център, който работи по основните направления на Националната програма за научни изследвания „Водородни технологии – Водородна икономика. Негови основни дейности са научни изследвания в областта на: горивни елементи, материали за водородната енергетика, разработване на съвременни методи за получаване на водород, методи за неговото  съхранение и транспорт както и  утилизацията му.  БГ Н2 Общество обучава магистри и докторанти  по специалността „Водородни технологии”. БГ Н2 Общество е национално дружество с основна цел  ускорено внедряване на върховите за световната наука водородни технологии, въвеждането им в образованието и е признато в Европейската комисия (ЕК) като изпълнител на редица международни и национални проекти.

Общественополезни цели на сдружението

Асоциира и координира работата на всички национални, държавни, обществени и частни български научноизследователски и развойно- внедрителски организации, работещи в областта на водородните технологии, с Европейската водородна асоциация, Европейския изследователски консорциум по водородни технологии , с други сродни организации по света, в т.ч. и със структури на НАТО; Консултира и съветва висшите държавни органи и институции, с цел ускорено внедряване на върховите постижения на научно-техническия прогрес и по-конкретно за въвеждане на водородни технологии в отбраната и сигурността, в националната икономика и в бита на населението; Осъществява връзки в областта на водородните технологии между обществени, частни и държавни структури на Република България със страни от цял свят. Подпомага    въвеждането    на    по-чисти     енергии    и технологични    процеси,    в    полза  на   интересите    на гражданите,    чрез   поощряване   разработването   и    употребата   на водородни     технологии     в     България. Информира българското население, за предимствата и ползите от приложението на водорода като алтернативен, по-чист и икономически по-ефективен източник на енергия. Популяризира  водородните технологии, посредством запознаване на гражданите със световния опит в тази сфера.

Учредители

Юридически лица

Физически лица

 

Общи данни

Седалище

София, бул.”Климент Охридски” №8, в сградата на Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ), блок Б, ст. 9

Връзки с обществеността

магистър Ева Цветкова, тел.: (+359 88) 865 09 25, e-mail: evatsv@gmail.com

Клуб

София, ул.”Кричим” 82, Офис 2

Регистрационни данни

решение №1 от 05.08.2003г. на СГС, по ф.д.№8057/2003г., вписано във фирмения регистър парт. №10644, том 199, рег.V, стр.70 БУЛСТАТ № 131124367 ИДЕНТИФ. № BG 131124367

Банкови сметки

Българска пощенска банка, клон София, офис “Дървеница”

  • SWIFT BIC: BPBIBGSF
  • BGN, IBAN: BG 44 BPBI 7940 105 327 3601
  • EUR, IBAN: BG 26 BPBI 7940 145 327 3601
Национален фонд “Водородът и глобалното затопляне”

Райфайзенбанк АД, клон София, офис “Студентски град”

  • SWIFT BIC: RZBBBGSF
  • BGN, IBAN: BG 38 RZBB 9155 1066 5750 13
  • EUR, IBAN: BG 26 RZBB 9155 1466 5750 02

В сметките на Националния фонд постъпват: дарения, встъпителна вноска и членски внос от Бизнес съвета, субсидии от държавния бюджет и европейски фондове.