История

Сдружение Българско водородно общество (БГ Н2 Общество) е между-университетски изследователски център обединяващ: Химико-технологичен и Металургичен Университет (ХТМУ), Софийски унивирситет “Св.Климент Охридски” – Химически факултет (СУ-ХФ), Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” (МГУ) и Института по електрохимия и енергийни системи на Българската академия на науките (ИЕЕС-БАН).

БГ Н2 Общество е национално дружество с основна цел: ускорено внедряване на върховите за световната наука водородни технологии и въвеждането им в образованието, за благото на българското общество.

БГ Н2 ОБЩЕСТВО е учредено през 2003 година от Министерство на отбраната на Република България, Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ) и Българската академия на науките (БАН).