Членство

Членство в Българско водородно общество

Член на СДРУЖЕНИЕТО може да бъде дееспособно физическо и юридическо лице, което отговаря на следните условия:

  • Юридическите лица, трябва да са регистрирани в Република България и дейността им да е в сферата на водородните технологии или водородната икономика.
  • Физическите лица, трябва да са с постоянно местожителство в Република България, на постоянна работа в Българска академия на науките, Министерство на отбраната на Република България или водещи Университети в България и да притежават научни степени и научни звания в сфери на науката свързани с водородните технологии.

Раздел “Членство” от Устава на БВО

Член на Бизнес съвета

Член на Бизнес съвета на БГ Н2 Общество може да бъде всяко юридическо лице (българско или чуждестранно) с приноси в областта на науката и водородната икономика. Бизнес съвета се ръководи от Председател и Секретар, които се избират от Управителния съвет на БВО за срок от пет години. Председателят представлява Бизнес съвета в Общото събрание.

Устав на Бизнес съвета

Член на Научния съвет

Член на Научния съвет на БГ Н2 Общество може да бъде всяка изтъкната в областта на науката и обществения живот личност (от България или чужбина). Научният съвет се ръководи от Председател и Секретар, които се избират от Управителния съвет на БВО за срок от пет години. Председателят представлява Научния съвет в Общото събрание.

Устав на Научния съвет