Мисия

БГ Н2 Общество е национално дружество с основна цел въвеждането на “Зелената енергия” в Република България, чрез внедряването на върховите за световната наука водородни технологии както и адаптирането им в образователната система.

БГ Н2 Общество е между-университетски изследователски център обединяващ: Химико-технологичен и Металургичен Университет (ХТМУ), Софийски унивирситет “Св.Климент Охридски” – Химически факултет (СУ-ХФ), Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” (МГУ) и Института по електрохимия и енергийни системи на Българската академия на науките (ИЕЕС-БАН).

Неговите основни цели са:

Национална и международна стратегия 

БГ Н2 Общество е   изследователски център, който работи по основните направления на Националната програма за научни изследвания „Водородни технологии – Водородна икономика”. Негови основни дейности са научни изследвания в следните области:  горивни елементи, материали за водородната енергетика, разработване на съвременни методи за получаване на водород, методи за неговото  съхранение и транспорт както и  утилизацията му.  Чрез Центъра по водородни технологии обучава магистри и докторанти  по специалността „Водородни технологии”.

БГ Н2 Общество е национално дружество и е признато в Европейската комисия (ЕК) като изпълнител на редица международни и национални проекти.

Общественополезни цели на сдружението

Асоциира и координира работата на всички национални, държавни, обществени и частни български научноизследователски и развойно- внедрителски организации, работещи в областта на водородните технологии, с Европейската водородна асоциация, Европейския изследователски консорциум по водородни технологии, със сродни организации по света, в т.ч. и със структури на НАТО;

Консултира и съветва висшите държавни органи и институции, с цел въвеждането на “Зелената енергия” в България, чрез ускорено внедряване на върховите постижения на научно-техническия прогрес в областта на водородни технологии в сферата на отбраната и сигурността, националната икономика и в бита на населението;

Осъществява ефективна комуникация в областта на водородните технологии между обществени, частни и държавни структури на Република България със страни от целия свят;

Информира българското общество, за предимствата и ползите от приложението на водорода като алтернативен, по-чист и икономически по-ефективен източник на енергия.