Общо събрание на БГ Н2 Общество за 2017

На 11 май 2017 г., в 11 ч., в гр. София, бул. “Климент Охридски” № 8, в ЦВТ на ХТМУ, сграда Б, Зала №39 се проведе заседание на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел БГ Н2 ОБЩЕСТВО. За председател … Continue reading

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 2018

ЦЕНТЪРА ПО ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ на Химикотехнологичен и металургичен университет, съвместно с БГ Н2 Общество, вече осма година се обучават студенти по високотехнологичните магистърски програми “ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ” и “ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ В ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА”. Магистърските програми започнаха от учебната 2009/10 учебна година. През 2011 година … Continue reading

АЕЦ-Козлодуй

Като част от Националната програма „Водородни технологии-водородна икономика” през месец май 2017 г. започна изпълнението на проект № 872000008 „Оптимизация на процесите, свързани с генериране и утилизация на водород в централи с реактор тип ВВЕР”, а през месец февруари 2018 … Continue reading

Обява за конкурс за главен асистент

Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по: Научна област: 4. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА, Професионално направление: 4.2. ХИМИЧЕСКИ НАУКИ, Научна специалност: 01.05.14 „ЕЛЕКТРОХИМИЯ (вкл. ЕЛЕКТРОХИМИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТОКА)”. Конкурсната позиция е обявена за да послужи на академичните нужди на Институт по … Continue reading

Нови книги 2017 г.

По случай 15-годишнината на БГ Н2 Общество беше отпечатана, от издателството на Дружеството, монографията „ВОДОРОДНА ЕНЕРГЕТИКА, ХИБРИДНИ СИСТЕМИ И ГОРИВНИ ЕЛЕМЕНТИ” 600 стр. (автори Цвети Цветков и Богдан Цветков). Книгата е на разположение в офиса на Обществото: София, бул.”Климент Охридски” №8, … Continue reading

Отчет за дейността на БГ Н2 Общество за 2016г.

Р е з ю м е Сдружение Българско водородно общество (БГ Н2 Общество) е национално дружество с основна цел въвеждането на „Зелената енергия“ в Република България, чрез ускорено внедряването на върховите за световната наука водородни технологии и адаптирането им в образователната … Continue reading

Българското водородно общество (БГ Н2 Общество) спечели проект за оборудване на научно- приложни лаборатории

БГ Н2 Общество започна изпълнението на проект “Укрепване и развитие на капацитета на Българското водородно общество за изпълнение на успешни програми за научно-изследователска и развойна дейност чрез оборудване на научно-приложни лаборатории в областта на енергоспесяващите технологии”. Проектът е с финансовата … Continue reading

General Motors и Honda ще разработват заедно водородни горивни клетки.

Целта на двете компании е да се намалят технологичните разходи Ново сътрудничество в автомобилния сектор ще започнат General Motors (GM) и Honda Motor Co. Двете компании съвместно ще разработват водородни горивни клетки през следващите седем години. Обменът на ноу-хау ще … Continue reading

Hyundai ще започне масово производство ix35 Fuel Cell Electric Vehicle

На 26 февруари 2012 г. в производстевения си цех в Услан, Hyundai представи първия бял модел автомобил с водородни горивни клетки – ix35 Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV). Компанията е първия производител, който ще започне масово производство на поточна линия … Continue reading

Водороден Hyundai ix35

Корейският автомобилостроител Hyundai Motor Company е готов с разработката на поредното поколение автомобил с водородни горивни клетки – ix35 Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV). Возилото е оборудвано със 100-киловатова система с горивни клетки и два резервоара за водород (700МВ/5,6кг). Водородният … Continue reading