Нови планове на Европейската комисия

Интервю на проф. дтн Цвети Цветков, главен изпълнителен директор на Българско водородно общество и директор на Института по водородни технологии за Бумеранг ТВ, 13.07.2020, относно новите планове на Европейската комисия от 8 юли 2020 г. за енергийна  система на бъдещето и чисти … Continue reading

ТЪЖНА ВЕСТ

НА 19 АПРИЛ 2020 ВЕЛИКДЕН ПОЧИНА АКАДЕМИК  АЛЕКСАНДЪР КРУМОВ ПОПОВ (1942-2020г.) Акад. дхн Александър Попов беше сучредител през 2003 г. и до кончината си Председател на управителния съвет на Националния  между-университетски изследователски център Българско водородно общество -член на Европейската водородна … Continue reading

За чист въздух – чиста вода – чиста енергия

В периода 2 – 5 юли 2019 г. в гр. Люцерн, Швейцария се проведе традиционния фарум EFCF 2019 „Нискотемпературни Горивни Елементи, Електролизери и обработка на водород“ В последните години се забелязва сериозен напредък в използването на технологии на база нискотемпературни … Continue reading

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БГ Н2 ОБЩЕСТВО” С настоящата покана УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „БГ H2 Общество”, гр. София, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 29, ал. 1 от Устава на сдружението свиква ОБЩО … Continue reading

15 години от създаването на Българско водородно общество

На светлия празник „Св. Лука“  18 октомври 2018 г. беше чествано 15 години от създаването на националния между-университетски учебно- изследователски център  БГ Н2 Общество, член на Европейската водородна асоциация.  Тържеството беше проведено в Информационно-библиотечния център на ХТМУ. Мероприятието беше открито … Continue reading

Тържествено честване

Тържествено честване на 15-годишнината от създаването на Българското водородно общество (БГ Н2 Общество) учредено през 2003 год. от Министерство на отбраната на Република България, Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ)и Институт по електрохимия и енергийни системи на БАН. Място, дата и час на … Continue reading

Общо събрание на БГ Н2 Общество за 2017

На 11 май 2017 г., в 11 ч., в гр. София, бул. “Климент Охридски” № 8, в ЦВТ на ХТМУ, сграда Б, Зала №39 се проведе заседание на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел БГ Н2 ОБЩЕСТВО. За председател … Continue reading

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 2018

ЦЕНТЪРА ПО ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ на Химикотехнологичен и металургичен университет, съвместно с БГ Н2 Общество, вече осма година се обучават студенти по високотехнологичните магистърски програми “ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ” и “ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ В ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА”. Магистърските програми започнаха от учебната 2009/10 учебна година. През 2011 година … Continue reading

АЕЦ-Козлодуй

Като част от Националната програма „Водородни технологии-водородна икономика” през месец май 2017 г. започна изпълнението на проект № 872000008 „Оптимизация на процесите, свързани с генериране и утилизация на водород в централи с реактор тип ВВЕР”, а през месец февруари 2018 … Continue reading

Обява за конкурс за главен асистент

Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по: Научна област: 4. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА, Професионално направление: 4.2. ХИМИЧЕСКИ НАУКИ, Научна специалност: 01.05.14 „ЕЛЕКТРОХИМИЯ (вкл. ЕЛЕКТРОХИМИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТОКА)”. Конкурсната позиция е обявена за да послужи на академичните нужди на Институт по … Continue reading