Tag Archives: обяви

Обява за конкурс за главен асистент

Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по: Научна област: 4. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА, Професионално направление: 4.2. ХИМИЧЕСКИ НАУКИ, Научна специалност: 01.05.14 „ЕЛЕКТРОХИМИЯ (вкл. ЕЛЕКТРОХИМИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТОКА)”. Конкурсната позиция е обявена за да послужи на академичните нужди на Институт по … Continue reading